Innehåll

Definition

Hembudsförbehåll är en bestämmelse i en bolagsordning som innebär att en aktieägare som övertagit en aktie därefter måste erbjuda andra tidigare utsedda personer att överta aktien.

Både kupongbolag och avstämningsbolag kan ha hembudsförbehåll, men börsbolag kan normalt sett inte ha hembudsförbehåll.

Hembudsförbehåll är det äldsta av överlåtelseförbehållen och är därför det vanligaste sättet att hålla kontroll över aktieägarkretsen i privata aktiebolag (se Överlåtelseförbehåll). De andra två möjliga förbehållen i aktiebolagslagen är Samtyckesförbehålloch Förköpsförbehåll. Hembudsförbehållet skiljer sig från de andra genom att det aktualiseras först efter att en transaktion ägt rum.

Innehåll i ett hembudsförbehåll

Ett hembudsförbehåll ska innehålla följande information:

  • Vilka former av överföringar som omfattas

  • Möjlighet till partiell inlösen

  • Lösningsberättigade personer

  • Villkor för inlösen

  • Tidsfrist för lösningsanspråk

  • Tidsfrist för väckande av talan

  • Tidsfrist för erläggande av betalning

Informationskraven för hembudsförbehåll är i stor utsträckning obligatoriska, men det finns visst utrymme för anpassning till specifika förhållanden (se nedan). Ett hembudsförbehåll kan innehålla bestämmelser eller information utöver de obligatoriska uppgifterna, under förutsättning att den extra informationen inte strider mot dem eller gör dem otydligare. Bolagsverket kan vägra registrering av hembudsförbehållet om uppgifter saknas eller det är otydligt formulerat.

Exempel

Exempel på hembudsförbehåll i bolagsordningen (Bolagsverket)

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått ägande-

rätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösnings- berättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet mot- svara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Regler i hembudsförbehåll

Ett hembudsförbehåll måste ange vilka transaktioner som bestämmelsen omfattar. Alla typer av övergångar kan aktualisera hembud, exempelvis köp, gåva, byte, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion och delning av bolag. Det skiljer hembudet från de andra två överlåtelseförbehållen och gör att man ibland vill ha flera typer av överlåtelseförbehåll. Det är dock vanligt att familjerättsliga övergångar (bodelning, arv och testamente) är undantagna i hembudsförbehåll. Upplåtelser eller begränsade sakrätter, till exempel panträtt, omfattas inte. Hembudet kan även undanta vissa interna överlåtelser, såsom överföringar inom en koncern eller överlåtelser till närstående personer.

Om ett bolag har flera aktieslag kan ett hembudsförbehåll utformas för att endast gälla ett visst aktieslag.

Ett specialfall är när en aktieägare, vars aktier omfattas av ett hembudsförbehåll, avlider. Eftersom aktien inte anses övergången till nya ägare förrän dödsboet skiftats gäller förbehållet gentemot dödsboet om inte aktierna övergått till ny ägare inom ett år. Det vill säga om en ny ägare inte inträtt genom överlåtelse eller skifte inom ett år måste dödsboet självt hembjuda aktierna. Under ettårsfristen kan dock dödsboet företräda aktierna.

Tänk på

Det är själva överlåtelseformen som utlöser hembudet, inte vem som köpt aktierna. Hembudet aktualiseras därför även om en aktieägare skulle överlåta sina aktier till en person som redan är aktieägare.

Gruppen av lösningsberättigade personer måste preciseras. Det finns inga restriktioner rörande vilka som kan vara lösningsberättigade, men det är inte möjligt att ange att styrelsen eller annan ska utse dem. Vanligast är att existerande aktieägare är lösningsberättigade. I det fall personer utanför aktieägarkretsen ska vara lösningsberättigade bör de definieras omsorgsfullt. Det kan vara namngivna personer, men eftersom förbehållet helst ska vara giltigt ett antal år utan förändringar så bör kretsen inte vara alltför snäv. Det förekommer till exempel att bolagets anställda är lösningsberättigade.

Av förbehållet ska det framgå i vilken prioritetsordning lösningspersonerna är berättigade till lösen i det fall flera personer vill utnyttja hembudet. Om existerande aktieägare är lösningsberättigade kan till exempel hembudsaktierna fördelas proportionellt mot tidigare aktieinnehav eller efter antalet personer som vill utnyttja lösensrätten (huvudtalet). Det kan även stadgas att lottning ska avgöra vem som får utnyttja lösensrätten.

Villkoren för inlösen ska anges i hembudsförbehållet. Ett viktigt villkor är givetvis det pris till vilket inlösen ska ske (den så kallade löseskillingen). Det är av naturliga skäl inte lämpligt att fastställa ett fast belopp i bolagsordningen, utan priset bör fastställas på basis av någon form av värderingsmodell. Eftersom hembudsförbehåll aktualiseras av en existerande överlåtelse är det vanligt att lösenpriset bestäms till priset vid den överlåtelsen. Andra alternativ är att bolagsstämman varje år fastställer ett lösenpris, att lösenpriset är aktiens andel av det egna kapitalet eller aktiens marknadsvärde. Om priset inte angivits i förbehållet ska priset vara marknadsvärdet.

Pris och andra villkor kan jämkas. Tvister om hembudsförbehåll avgörs i allmän domstol, men det kan föreskrivas att tvisten ska avgöras i skiljedom.

Ett särskilt problem med hembudsförbehåll är vem som ska utöva de rättigheter som tillkommer aktierna under tiden från den överlåtelse som aktualiserade hembudet till dess att frågan om hembud är avgjord, den så kallade hembudstiden. Den initiala förvärvaren får inte införas i aktieboken förrän det är klart att lösningsrätten inte utnyttjas. Därmed kan inte de aktierättigheter som är beroende av införande i aktieboken utnyttjas, aktierna sägs då vara passiviserade. Det är dock möjligt att i bolagsordningen bestämma att säljaren eller köparen av aktierna har rätt att utnyttja rösträtt och andra rättigheter under hembudstiden.

Vad gäller de ekonomiska rättigheterna som är knutna till aktierna gäller andra regler. Rätten att ta emot utdelning, företrädesrätt vid teckning av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler tilldelas köparen. Om aktierna sedermera övertas i ett hembudsförfarande så övergår nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som uppkommit under hembudstiden från köparen till den som utnyttjat lösensrätten.

Förfarandet vid hembud

Ett exempel på hur ett hembudsförfarande går till:

 

Aktivitet

Lagrum

1.

Aktier som omfattas av hembud övergår till ny ägare.

ABL 4:27 och 4:28

2.

Den nya aktieägaren anmäler överlåtelsen till bolagets styrelse. Anmälan ska ske snarast.

Anmälan ska innehålla information om priset som betalats för aktierna och vilka villkor förvärvaren ställer för inlösen.

ABL 4:30

3.

Anmälan om hembud ska av styrelsen genast antecknas i bolagets aktiebok. Anteckningen ska ange datum för anmälan.

ABL 4:31

4.

Bolagets styrelse ska meddela varje lösningsberättigad person med känd adress.

ABL 4:31

5.

Lösningsberättigade personer ska anmäla eventuellt intresse att lösa hembjudna aktier. Anmälningsfristen är minst en månad och högst två månader.

ABL 4:32

6.

Anmälan om lösningsanspråk ska av styrelsen genast antecknas i bolagets aktiebok. Anteckningen ska ange datum för anmälan.

ABL 4:32

7.

Lösensumman ska fastställas enligt hembudsförbehållets föreskrifter. Betalning ska erläggas högst en månad efter att lösensumman fastställts.

ABL 4:28

8.

Om den person som påkallat inlösen och förvärvare inte kommer överens kan den som påkallat inlösen väcka talan inom förbehållets föreskrivna talefrist om minst en och högst två månader.

ABL 4:28

Lagar och regler

4 kap. 27-36 §§ aktiebolagslagen (2005:551)