Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

In blanco-överlåtelse

Definition

En överlåtelse ”in blanco” innebär att ett aktiebrev blivit överlåtet till innehavaren. Den som har aktiebrevet i sin besittning kan då i fortsättningen förfoga över detta.

Syftet med att överlåta aktiebrev in blanco är att göra det möjligt att enklare använda aktiebrev som ett köpobjekt, vilket kan föras över, förvaras och pantsättas som annan egendom. På grund av att Aktiebrev inledningsvis är utställda till en namngiven aktieägare försvåras handeln med aktier. Till exempel kan det vara en fördel med att innehavaren är ägare till aktiebreven om en aktieägare vill överlåta aktierna till någon som sedan ska sälja dem vidare eller överlåta dem till ett ombud för en grupp av personer som sedan ska dela upp aktieposten i flera delar.

En in blanco-överlåtelse går till så att säljaren antecknar själva överlåtelsen, inklusive datum men inte till vem överlåtelsen skett, på aktiebrevets baksida eller i en kolumn avsedd för överlåtelser (även formuleringarna ”Överlåts in blanco” eller ”Överlåts till innehavaren” förekommer). Det kallas ibland att aktiebreven är ”transporterade in blanco”.

Innehavaren måste presentera aktiebrevet för bolaget om han eller hon vill kunna göra sina aktierättigheter gällande gentemot bolaget. Exempelvis är rätten att delta på bolagsstämma knuten till att aktieägaren är införd i aktieboken. Före det att bolaget för in aktieägaren i aktieboken måste aktieägarens namn sättas ut på aktiebrevet.

Lagar och regler

5 kap. 9 §, 6 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)

Se även

Aktiebrev