Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Inkråmsöverlåtelse

Definition

Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder.

Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen är att inkråmet inte inkluderar bolagets själva organisationsnummer och firma. Inkråmet kan vara ett bolags hela affärsverksamhet, men det kan också vara delverksamheter eller till och med enskilda rörelsetillgångar. Man kan säga att en inkråmsöverlåtelse innebär att skalet (bolagets aktier eller andelar, organisationsnummer och firma) stannar hos säljaren men att köparen tar över rörelsen.

Även om inkråm i sig är något odefinierat så finns det flera specialregler som kan medföra att inkråmsöverlåtelser i vissa situationer likställs med bolagsöverlåtelser.

1. Överlåtelse av företagsnamn: företagets företagsnamn kvarstannar med den juridiska personen och kan formellt sett inte överlåtas separat och därmed inte ingå i en inkråmsöverlåtelse. Om hela rörelsen övergår bör dock företagsnamn medfölja och köparen kan ansöka hos Bolagsverket för att registrera det tidigare företagsnamnet. Överlåtande bolags företagsnamn måste då även avregistreras.

2. Verksamhetsavyttring: en överlåtelse av inkråmet kan vara fritt från inkomstskatt och moms. Om avyttringen avser hela verksamheten eller verksamhetsgren och köparen betalar med aktier eller andelar i det köpande företaget så uttagsbeskattas inte överlåtelsen. Om överlåtelsen avser en väl avgränsad del av verksamheten i säljarföretaget föreligger ingen momsplikt för vare sig säljare eller köpare.

3. Verksamhetsövergång: en inkråmsöverlåtelse kan likställas med en överlåtelse av en juridisk enhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Om ett företag, verksamhet eller del av verksamhet övergår till ny arbetsgivare har personalen rätt att följa med verksamheten med oförändrade arbetsvillkor. Verksamheten som övergår ska vara en stabilt organiserad enhet. Reglerna gäller också vid upphandling av ny entreprenör med oförändrad verksamhet.

Lagar och regler

38 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 1 b § mervärdeskattelagen (1994:200)

6 b § anställningsskyddslagen (1982:80)

Se även uppslagsorden Verksamhetsavyttring i Rätt Skatt, Verksamhetsöverlåtelse i Rätt Moms och Övergång av verksamhet i Rätt Arbetsrätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%