Innehåll

Definition

Inkråmsöverlåtelse är en Företagsöverlåtelse där objektet för överlåtelsen är ett företags tillgångar och eventuellt skulder.

Inkråm är inte en fast definierad enhet utan det är många gånger upp till intressenterna att fastställa vad inkråmet är. Den enda riktigt tydliga avgränsningen är att inkråmet inte inkluderar bolagets själva organisationsnummer och firma. Inkråmet kan vara ett bolags hela affärsverksamhet, men det kan också vara delverksamheter eller till och med enskilda rörelsetillgångar. Man kan säga att en inkråmsöverlåtelse innebär att skalet (bolagets aktier eller andelar, organisationsnummer och firma) stannar hos säljaren men att köparen tar över rörelsen.

Även om inkråm i sig är något odefinierat så finns det flera specialregler som kan medföra att inkråmsöverlåtelser i vissa situationer likställs med bolagsöverlåtelser.

1. Överlåtelse av företagsnamn: företagets företagsnamn kvarstannar med den juridiska personen och kan formellt sett inte överlåtas separat och därmed inte ingå i en inkråmsöverlåtelse. Om hela rörelsen övergår bör dock företagsnamn medfölja och köparen kan ansöka hos Bolagsverket för att registrera det tidigare företagsnamnet. Överlåtande bolags företagsnamn måste då även avregistreras.

2. Verksamhetsavyttring: en överlåtelse av inkråmet kan vara fritt från inkomstskatt och moms. Om avyttringen avser hela verksamheten eller verksamhetsgren och köparen betalar med aktier eller andelar i det köpande företaget så uttagsbeskattas inte överlåtelsen. Om överlåtelsen avser en väl avgränsad del av verksamheten i säljarföretaget föreligger ingen momsplikt för vare sig säljare eller köpare.

3. Verksamhetsövergång: en inkråmsöverlåtelse kan likställas med en överlåtelse av en juridisk enhet ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Om ett företag, verksamhet eller del av verksamhet övergår till ny arbetsgivare har personalen rätt att följa med verksamheten med oförändrade arbetsvillkor. Verksamheten som övergår ska vara en stabilt organiserad enhet. Reglerna gäller också vid upphandling av ny entreprenör med oförändrad verksamhet.

Lagar och regler

38 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

2 kap. 1 b § mervärdeskattelagen (1994:200)

6 b § anställningsskyddslagen (1982:80)

Se även uppslagsorden Verksamhetsavyttring i Rätt Skatt, Verksamhetsöverlåtelse i Rätt Moms och Övergång av verksamhet i Rätt Arbetsrätt.