Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Insynsregeln

Definition

Insynsregeln innebär att en aktieägare i ett bolag med högst tio aktieägare har rätt till en ingående insyn i bolagets räkenskaper och verksamhet.

Insynsregeln är en förstärkt informationsrätt för aktieägare i mindre ägarledda aktiebolag, där bolagsledningen får tåla en mer närgången och utförlig insyn än de vanliga reglerna med bland annat Frågerätt för aktieägare. Insynsregeln kan utnyttjas när som helst under räkenskapsåret, men har troligtvis ett samband med bolagsstämman.

Rätten till insyn

Rättigheten kan utövas av aktieägaren själv eller genom ombud eller biträde. Eftersom det antagligen rör den finansiella informationen i bolaget är det vanligaste att aktieägaren anlitar en revisor för att gå igenom bolaget.

Insynsregeln föreskriver dessutom att styrelsen och verkställande direktör ska stå till hands för att hjälpa till med den utredning aktieägaren vill göra och tillhandahålla behövliga kopior av material. I denna assistans till aktieägaren ska bolagsfunktionärerna tåla skäliga kostnader och besvär. Men det finns en gräns för hur mycket assistans som behöver erbjudas.

Informationen

Regeln innebär att aktieägaren kan få del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, till exempel bolagets böcker, räkenskaper, korrespondens, protokoll, rapporter, analyser, avtal och orderböcker. Aktieboken och årsredovisningar är redan offentliga handlingar.

Informationen som ska lämnas ut har två begränsningar:

  1. Informationen ska behövas för att kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämman.

  2. Informationen får inte medföra en påtaglig risk för allvarlig skada för bolagets verksamhet.

Vägran att lämna ut information

En aktieägare som förvägras insyn och information enligt regeln får väcka talan hos domstol och bolagsledningen kan förpliktas lämna ut informationen vid vite.

Lagar och regler

7 kap. 36 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...