Definition

Intressentmodellen (the stakeholder approach) är en förklaringsmodell som visar de relationer olika intressenter (till exempel aktieägare, fordringsägare, kunder och anställda) har till ett bolag. Modellen ligger delvis till grund för regelverken inom både bolagsrätt och börsrätt.

Modellen bygger på en detaljerad analys av intressenternas bidrag till och belöningar från företaget. Exempelvis bidrar en anställd med arbete till företaget och belönas med lön och andra förmåner. Enligt den ursprungliga modellen är företagsledningens uppgift att skapa och bibehålla jämvikt genom att omfördela bidrag och belöningar.

Intressentmodellen har kommit till uttryck i aktiebolagslagen genom att lagen utgår från vissa prioriterade skyddsintressen (se Skyddsintresse), bland annat minoritetsaktieägare och borgenärer, som grund för regelverket. Att se till dessa skyddsintressen är en generell tolkningsmetod inom bolagsrätten: reglerna diskuteras och analyseras som om de vore uppställda för att skydda eller tillgodose behoven hos de specifika intressentgrupperna. Till exempel är lagens regler kring Värdeöverföring i många avseenden till för att skydda borgenärer och tvingande för aktieägarna.

Tendensen att börsbolag ska ta samhällsansvar (corporate social responsibility, CSR), är nära förknippad med intressentmodellens återkomst inom Bolagsstyrning. Samhällsansvaret brukar krävas från börsbolag inom områden som miljö och mänskliga rättigheter.

Intressentmodellen kan sägas delvis stå i kontrast till Agentmodellen. Intressentmodellen ser inte företaget som en bilateral relation, utan uppmärksammar att betydligt fler grupper än aktieägarna har legitima relationer till företagen.