Definition

Ett investmentföretag (investmentbolag) är ett aktiebolag eller ekonomisk förening som förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar, vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning, och som ett stort antal fysiska personer äger andelar i. Investmentbolag är en skattemässig term utan bolagsrättslig motsvarighet. Investmentföretaget är en skatterättslig konstruktion för att undvika negativa konsekvenser av svensk kedjebeskattning vid aktieförvaltning i bolagsform. Flera stora svenska ägarsfärer har i stor utsträckning styrts med hjälp av investmentföretag, bland andra Investor, Industrivärden, Kinnevik och Lundbergs. Investmentföretag har en förmånlig behandling av såväl utdelningar från innehav som kapitalvinster vid försäljningar.

Lagar och regler

29 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Se uppslagsordet Investmentföretag i Rätt Skatt.