Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Jäv för verkställande direktör

Definition

Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel verkställande direktör, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse.

Jävsreglerna för verkställande direktör och styrelseledamot överensstämmer innehållsmässigt, Jäv för styrelseledamot. Bakgrunden till jävsreglerna är verkställande direktörs särskilda ställning som både uppdragstagare och anställd i förhållande till bolaget vilken medför en omfattande lojalitets- och omsorgsplikt, Verkställande direktör. Den verkställande direktören har en omfattande egen beslutsmakt inom den löpande förvaltningen vilket medför att hans eller hennes aktiviteter för egen räkning är känsliga.

Jävsregeln och jävssituationerna

Jäv innebär att förtroendet för en person i förtroendeställning är satt i tvivel i en konkret situation där den jäviga personen har möjlighet att dra personliga ekonomiska fördelar av sin ställning. Aktiebolagens jävsregler preciserar tre situationer:

  • Verkställande direktör är direkt part i ett avtal med bolaget.

  • Verkställande direktör har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets intresse i ett avtal mellan bolaget och en tredje person.

  • Verkställande direktör företräder ensam eller tillsammans med någon annan en juridisk person i ett avtal mellan bolaget och den juridiska personen.

Situationerna rör avtal med parter utanför bolaget. Alla handlingar i samband med avtal och förhandlingar innefattas i jävssituationerna, bland annat anbud, accept, förlängning, eftergifter, reklamation, uppsägning, hävning och andra ensidiga rättshandlingar inom ramen för ett avtalsförhållande i vid mening. Begreppet avtal ska tolkas vidsträckt. Dessutom jämställs avtal i denna bestämmelse med rättegång eller annan talan. Begreppet inkluderar dock inte bolagsrättsligt interna mellanhavanden mellan bolaget och verkställande direktören som aktieägare. Det hindrar inte olika förslag och val i bolagsstämma och styrelse.

Undantag från jävssituationerna

Bestämmelserna om jävssituationerna gäller inte om den verkställande direktören äger samtliga aktier i bolaget, direkt eller indirekt genom en annan juridisk person.

Den tredje jävssituationen, det vill säga jäv som ställföreträdare för avtalspart, gäller inte om bolagets motpart i avtalet är ett företag inom samma Koncern eller företagsgrupp.

Lagar och regler

8 kap. 34 § aktiebolagslagen (2005:551)