Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Konstituerande möte

Definition

Konstituerande möte kallas det första mötet efter att en beslutande grupp tillsatts genom val eller på annat sätt. På det konstituerande mötet beslutar gruppen om sitt arbetssätt och utser olika roller samt andra formella delar av sitt kommande arbete under räkenskapsåret. Ordet ”konstituerande” antyder att den beslutande gruppen i själva verket bildas vid mötet.

Konstituerande bolagsstämma

Tidigare fanns krav på en konstituerande bolagsstämma vid bildande av aktiebolag (se Bilda aktiebolag) men sådan behövs inte längre. Ett aktiebolag bildas vid undertecknande av stiftelseurkunden och inte vid en konstituerande bolagsstämma.

Konstituerande styrelsemöte

Det är däremot vanligt att det sker ett konstituerande styrelsemöte efter att styrelseledamöter valts på till exempel en årsstämma. Termen har dock inte någon rättslig relevans utan styrelsen är färdig att verka redan direkt efter valet på stämman. Det första mötet brukar dock av tradition kallas konstituerande styrelsemöte. Detta möte kan ofta ske direkt i anslutning till stämman eftersom styrelseledamöterna brukar vara samlade vid detta tillfälle.

Vid det konstituerande styrelsemötet brukar bland annat följande beslut fattas:

  • Val av ordförande för styrelse (om denna inte valts på stämman)

  • Beslut om firmateckningsrätt och attesträtter

  • Beslut om arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för finansiell rapportering

  • Val av ledamöter för styrelsens utskott

  • Arbetsschema för året, inklusive tider för styrelsemöten

  • Utseende av verkställande direktör

  • Eventuella övriga ärenden som i bolaget ska behandlas på konstituerande styrelsemöten

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...