Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Konstituerande möte

Definition

Konstituerande möte kallas det första mötet efter att en beslutande grupp tillsatts genom val eller på annat sätt. På det konstituerande mötet beslutar gruppen om sitt arbetssätt och utser olika roller samt andra formella delar av sitt kommande arbete under räkenskapsåret. Ordet ”konstituerande” kan antyda att den beslutande gruppen i själva verket bildas vid mötet. , men i bolagsrätten är det betydelsen att organisera som avses.

Konstituerande bolagsstämma

Tidigare fanns krav på en konstituerande bolagsstämma vid bildande av aktiebolag (se Bilda aktiebolag) men sådan behövs inte längre. Ett aktiebolag bildas vid undertecknande av stiftelseurkunden och inte vid en konstituerande bolagsstämma.

Konstituerande styrelsemöte

Det är däremot vanligt att det sker ett konstituerande styrelsemöte efter att styrelseledamöter valts på till exempel en årsstämma. Termen har dock inte någon rättslig relevans utan styrelsen är färdig att verka redan direkt efter valet på stämman. Det första mötet brukar dock av tradition kallas konstituerande styrelsemöte. Detta möte kan ofta ske direkt i anslutning till stämman eftersom styrelseledamöterna brukar vara samlade vid detta tillfälle.

Vid det konstituerande styrelsemötet brukar bland annat följande beslut fattas:

  • Val av ordförande för styrelse (om denna inte valts på stämman)

  • Beslut om firmateckningsrätt och attesträtter

  • Beslut om arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för finansiell rapportering

  • Val av ledamöter för styrelsens utskott

  • Arbetsschema för året, inklusive tider för styrelsemöten

  • Utseende av verkställande direktör

  • Eventuella övriga ärenden som i bolaget ska behandlas på konstituerande styrelsemöten