Rätt Bolagsrätt 2019 - Robert Sevenius

Konstituerande möte  inauguration meeting

Definition

Konstituerande möte kallas det första mötet efter att en beslutande grupp tillsatts genom val eller på annat sätt. På det konstituerande mötet beslutar gruppen om sitt arbetssätt och utser olika roller samt andra formella delar av sitt kommande arbete under räkenskapsåret. Ordet "konstituerande" antyder att den beslutande gruppen i själva verket bildas vid mötet.

Konstituerande bolagsstämma

Tidigare fanns det föreskrifter om konstituerande bolagsstämma vid bildande av aktiebolag (se Bilda aktiebolag) men en sådan krävs inte längre. Ett aktiebolag bildas vid undertecknande av stiftelseurkunden och inte vid en konstituerande bolagsstämma.

Konstituerande styrelsemöte

Det är däremot vanligt att det sker ett konstituerande styrelsemöte efter att styrelseledamöter valts på till exempel en årsstämma. Termen har dock inte någon rättslig relevans utan styrelsen är färdig att verka redan direkt efter valet på stämman. Det första mötet brukar dock av tradition kallas konstituerande styrelsemöte. Detta möte kan ofta ske direkt i anslutning till stämman eftersom styrelseledamöterna brukar vara samlade vid detta tillfälle.

Vid det konstituerande styrelsemötet brukar bland annat följande beslut fattas:

  1. Val av ordförande för styrelse (om denna inte valts på stämman)
  2. Beslut om firmateckningsrätt och attesträtter
  3. Beslut om arbetsordning, VD-instruktion och instruktion för finansiell rapportering
  4. Val av ledamöter för styrelsens utskott
  5. Arbetsschema för året, inklusive tider för styrelsemöten
  6. Utseende av verkställande direktör
  7. Eventuella övriga ärenden som i bolaget ska behandlas på konstituerande styrelsemöten

 

Arbetsordning för styrelsen

Delegering av styrelseuppgifter

Styrelsens arbetsuppgifter

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%