Ett bolag kan ha en bestämmelse i bolagsordningen som stadgar att bolaget ska gå i likvidation om en speciell omständighet inträffar, det kan till exempel röra sig om en viss tidpunkt eller ett strängare krav på kapitalbrist än vid Tvångslikvidation. Denna typ av villkor är inte särskilt vanliga men har förutsatts i aktiebolagslagen.

Om ett sådant villkor om likvidation infaller bör i första hand styrelsen se till att bolaget träder i likvidation i enlighet med villkoret. Troligen bör beslut om likvidation fattas av bolagsstämma i enlighet med förfarandet vid Frivillig likvidation, men andra bestämmelser är tänkbara.

Aktiebolagslagen reglerar situationen att styrelsen och bolagstämma inte följer de föreskrifter om likvidation som eventuellt kan finnas i bolagsordningen. I det fallet måste det finnas en möjlighet att framtvinga ett likvidationsförfarande. Därför finns möjligheten att gå till domstol för att försätta bolaget i likvidation. Allmän domstol kan alltså besluta om bolagets likvidation, i det fall bolaget enligt en bestämmelse i bolagsordningen är skyldigt att gå i likvidation.

Ansökan hos tingsrätten om likvidation enligt bolagsordningen får göras av Bolagsverket, styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller aktieägare. Domstolens beslut om likvidation gäller omedelbart.

Lagar och regler

25 kap. 12 § aktiebolagslagen (2005:551)