Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Löpande förvaltning

Definition

Löpande förvaltning kallas den dagliga driften av ett aktiebolag som den verkställande direktören är satt att sköta om det finns en verkställande direktör utsedd.

Den verkställande direktören är behörig att sköta den löpande förvaltningen. Löpande förvaltning är alltså bestämmande för verkställande direktörs Behörighet att företräda bolaget.

Vad den löpande förvaltningen omfattar är dock flytande. Den löpande förvaltningen brukar förklaras med att det är den normala dagliga affärsverksamheten i bolaget, bland annat affärsplanering, inköp, rekrytering, tillverkning och försäljning. Vad den löpande förvaltningen omfattar i praktiken beror dock på bland annat företagets verksamhet och storlek. Det som tillhör löpande förvaltning i ett bolag kanske faller under styrelsens beslutsmandat i ett annat. Till exempel kan ett inköp av en maskin för 1 miljon kronor vara ett styrelsebeslut i ett litet bolag och ett beslut för verkställande direktör i ett stort bolag.

I aktiebolagslagen bestäms den löpande förvaltningen istället motsatsvis. Den löpande förvaltningen sägs därför vara alla åtgärder som normalt sett inte faller inom styrelsens förvaltning. Styrelsen svarar enligt lagen för bolagets organisation och förvaltning.

För att ytterligare komplicera saken kan den verkställande direktören ibland under extraordinära omständigheter gå in på styrelsens område, men det faller inte under den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören är dock behörig att företa sådana åtgärder.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens instruktioner. Styrelsen kan alltså både inskränka och utvidga området för den löpande förvaltningen. Det anses dock inte att styrelsen helt kan upphäva den löpande förvaltning som verkställande direktören är satt att sköta enligt aktiebolagslagen. Ett bolagsorgan får inte följa en anvisning om den strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Lagar och regler

8 kap. 29 och 41 §§ aktiebolagslagen (2005:551)