Definition

Olaglig värdeöverföring är en ensidig utbetalning från ett aktiebolag som överstiger Utdelningsbara medel.

Regleringen av olagliga värdeöverföringar är en del av aktiebolagslagens Kapitalskyddsregler, som har till syfte att värna bolagsförmögenheten från urholkning. Konsekvenserna av olagliga värdeöverföringar är strikta och kännbara. För mottagaren kan överföringen innebära att han eller hon blir skyldig att betala tillbaka det belopp som fåtts från bolaget (återbäringsplikt). För de personer som medverkat till en överföring kan beslutet och verkställandet resultera i att de blir skyldiga att täcka den eventuella mellanskillnaden mellan det överförda beloppet och det belopp som tagits tillbaka från mottagaren (bristtäckningsansvar).

Återbäringsplikten vid olaglig värdeöverföring

Återbäringsskyldigheten gäller vinstutdelning, minskning, gåva och andra affärshändelser som innebär att bolagets förmögenhet minskar, men inte är helt affärsmässiga transaktioner. Om överföringarna sker i strid med reglerna om värdeöverföringar eller de särskilda regler som gäller för respektive överföringsform så kan den som tagit emot värden vara skyldig att återbetala vad han eller hon fått.

Återbetalningsplikten gäller dock bara om mottagaren känt till att det rörde sig om en olaglig värdeöverföring, det vill säga att mottagaren varit i ond tro. Mottagarens insikt omfattar både situationen där han eller hon faktiskt känner till omständigheterna och situationen där mottagaren borde förstått att överföringen stred mot reglerna. Gällande vinstutdelning, minskning och gåva måste mottagaren ha förstått att överföringen stred mot lagen, beträffande övriga affärshändelser måste mottagaren ha förstått att transaktionen innebar en värdeöverföring från bolaget.

Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring

De personer som medverkat till en olaglig värdeöverföring har också ett ansvar. De kan bli skyldiga att täcka den eventuella brist som uppstår vid mottagarens återbetalning av värdeöverföringen, det vill säga den mellanskillnad som inte kunnat återbäras från mottagaren.

Bristtäckningsansvaret träffar följande personer:

  1. De som fattar beslut om en värdeöverföring.

  2. De som verkställer ett beslut om värdeöverföring.

  3. De som medverkat till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning som ligger till grund för beslutet om värdeöverföring.

Bristtäckningsansvaret omfattar alltså de flesta av bolagets aktiviteter kring en värdeöverföring. Bestämmelsen innebär att redovisningspersonal och externa redovisningskonsulter kan bli ansvariga.

Skyldigheten att täcka uppkommande brist på grund av olaglig värdeöverföring uppstår för uppsåtliga handlingar från personerna, men även när de agerat oaktsamt i samband med värdeöverföringen. För styrelseledamot, verkställande direktör, revisor, lekmannarevisor och särskild granskare räcker det att vara oaktsam för att bli ansvarig, för aktieägare och andra personer krävs att de ska vara grovt oaktsamma för att de ska hållas ansvariga.

Lagar och regler

17 kap. 6-7 §§ aktiebolagslagen (2005:551)