Definition

Ett omvandlingsförbehåll är en särskild bestämmelse i ett aktiebolags bolagsordning som innebär att en aktie av ett visst aktieslag kan omvandlas till en aktie av ett annat aktieslag. Omvandlingsförbehållet kallas även konverteringsförbehåll och aktier som kan omvandlas kallas ibland konvertibla aktier (vilket inte ska sammanblandas med Konvertibler, det vill säga konvertibla skuldebrev).

Förbehållet förutsätter naturligtvis att det finns fler än ett aktieslag i bolaget. Konvertibla aktier är inte särskilt vanligt förekommande, men kan exempelvis vara ett sätt att erbjuda aktieägare möjligheten att byta en aktie från ett onoterat aktieslag till en mer likvid aktie av ett aktieslag som är upptaget till handel vid en reglerad marknad.

Förutsättningarna för omvandling måste preciseras noggrant i bolagsordningen. Omvandlingen utgör ett byte, en aktie mot en annan aktie (1:1), och syftar inte till att öka eller minska antalet aktier. Omvandlingen kan vara antingen en rättighet eller en skyldighet, det vill säga aktieägaren kan vara tvingad att byta in sina aktier eller kan påkalla konvertering efter egen vilja. Omvandlingen kan vara tidsbestämd, men kan även ske vid en viss händelse eller när särskilda villkor är uppfyllda. Ett exempel är att omvandling sker om aktiebolaget blir publikt.

Om en aktie omvandlas ska det registreras i aktiebolagsregistret hos Bolagsverket. Anmälan om registrering ska innehålla vilka aktieslag som berörs och hur många aktier av varje slag som omvandlas. En omvandling är verkställd först när omvandlingen registrerats och antecknats i aktieboken (eller avstämningsregistret ifall det rör sig om ett avstämningsbolag). Om bolaget är ett kupongbolag måste aktierna stämplas om i samband med konverteringen. Det förekommer att bolaget tar ut en avgift för att genomföra omstämplingen.

Lagar och regler

4 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)