Definition

Partrederi är en form av bolag som består av flera personer, som kan vara fysiska eller juridiska personer, vilka kommit överens om att under delat ansvar bedriva handelssjöfart med ett gemensamt ägt fartyg.

Bolagsformen partrederi företräds av en ”huvudredare” som väljs av redarna (delägarna).

Ett partrederi är inte en juridisk person. Delägarnas ansvar är begränsat så att de svarar för partrederiets förpliktelser endast i förhållande till sin andel i fartyget. Ansvaret är alltså inte heller solidariskt, utan varje delägare svarar i förhållande till sin andel, men delägarna kan avtala om solidariskt ansvar. Om parterna väljer solidariskt ansvar är partrederiet underkastat reglerna om Handelsbolag.

Registrering av partrederi sker hos Skatteverket.

Lagar och regler

5 kap. sjölagen (1994:1009)