Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Penningtvätt

Definition

Penningtvätt är vissa åtgärder med pengar eller egendom kopplade till brott eller brottslig verksamhet som kan dölja sambandet med brottet, göra möjligt för någon att tillägna sig värdet, undandra sig rättsliga påföljder eller transaktioner med egendomen. Det rör sig alltså om aktiviteter som gör att pengar som kommit från brott kan redovisas öppet i den vanliga ekonomin.

Sanktioner regleras i två lagar

Penningtvätt är dels brottsligt, dels aktiveras en rad administrativa skyldigheter för företag som riskerar att komma i kontakt med penningtvätt.

Penningtvätt är reglerad i en specialstrafflag, penningtvättsbrottslagen. Lagen omfattar dels sådana handlingar som tidigare var brottsliga som bland annat penninghäleri, men straffansvaret omfattar även penningtvätt av egendom från egen brottslig verksamhet (”självtvätt”) och penningtvätt genom näringsverksamhet (”näringspenningtvätt”). Straff för normalgraden av penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. För grovt brott kan straffet bli fängelse i sex år.

Penningtvättslagen är ett administrativt regelverk som omfattar bolag inom vissa sektorer av näringslivet. Reglerna syftar till att verksamheter utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Reglerna innebär att verksamheterna ska vidta vissa åtgärder för att motverka att de medverkar till penningtvätt, bland annat genom riskbedömning, administrativa rutiner, utbildning, åtgärder för kundkännedom med mera. Bolag som omfattas har också en rapporteringsskyldighet till Finanspolisen om de misstänker penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Registrering av verksamheter

Därutöver finns ett register mot penningtvätt som förs av Bolagsverket. Bolag och personer som bedriver vissa typer av verksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret. Det är bland andra bolag som arbetar med bokföring, redovisning, skatterådgivning, förmedlar företag eller fastigheter och bedriver kontantförsäljning med stora belopp (minst 5 000 euro). Registret är till för att förhindra att bolag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Registrering innebär att bolaget ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra detta. Det är länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att bolagen följer de administrativa lagkraven.

Anmälan till register görs med Bolagsverkets blankett nr 705, Anmälan till registret mot penningtvätt. År 2020 kostar anmälan 850 kronor. Anmälan ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en bolagsman eller den person som anmälan gäller.

Om inte anmälan till registret sker får inte verksamheten bedrivas. Den myndighet som har tillsynsansvar kan besluta att bolaget måste upphöra med verksamheten. Länsstyrelserna kan förelägga en verksamhet att göra anmälan.

Lagar och regler

1 kap. 6 §, 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Fjärde penningtvättsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...