Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Penningtvätt

Definition

Penningtvätt är hantering med pengar eller egendom kopplade till brottslig verksamhet som avser att dölja sambandet med brottet. Det rör sig alltså om aktiviteter som gör att pengar som kommit från brott kan redovisas öppet i den vanliga ekonomin eftersom andra inte vet varifrån de kommer.

Den rättsliga definitionen av penningtvätt är åtgärder med avseende på pengar eller annan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som:

 • kan dölja egendomens samband med brott eller brottslig verksamhet,

 • kan främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde,

 • kan främja möjligheterna för någon att undandra sig rättsliga påföljder, eller

 • innebär att någon förvärvar, innehar, hävdar rätt till eller brukar egendomen.

Som penningtvätt jämställs även åtgärder med egendom som typiskt sett är ägnade att dölja att någon avser att berika sig eller någon annan genom en framtida brottslig handling.

Sanktioner regleras i två lagar

Penningtvätt regleras dels som brottslighet vilken utreds av polisen och andra myndigheter, dels som administrativa skyldigheter för företag som riskerar att komma i kontakt med penningtvätt. Två lagar lägger grunden för samhällets kamp mot penningtvätt.

En specialstrafflag, penningtvättsbrottslagen reglerar den straffrättsliga aspekten av penningtvätt. Lagen omfattar dels sådana handlingar som redan sedan tidigare var straffbara i brottsbalken som bland annat penninghäleri, men straffansvaret omfattar även penningtvätt av egendom från egen brottslig verksamhet (”självtvätt”) och penningtvätt genom näringsverksamhet (”näringspenningtvätt”). Straff för normalgraden av penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. För grovt brott kan straffet bli fängelse i sex år.

Penningtvättslagen är ett administrativt regelverk som omfattar bolag inom vissa sektorer av näringslivet. Lagen är baserad på EU-direktiv (det femte och senaste i ordningen är 2018/843/EU ofta förkortat till 5AMLD, 5th anti-money laundering directive). Reglerna syftar till att verksamheter utnyttjas för penningtvätt och även finansiering av terrorism. Reglerna innebär att verksamheterna ska vidta vissa åtgärder mot penningtvätt, bland annat genom riskbedömning, administrativa rutiner, utbildning, åtgärder för kundkännedom med mera. Bolag som omfattas har också en rapporteringsskyldighet till Finanspolisen (en del av NOA, polismyndighetens nationella operativa avdelning). om de misstänker penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Registrering av verksamheter

Bolagsverket för ett register mot penningtvätt. Bolag och personer som bedriver vissa typer av verksamheter är skyldiga att anmäla sig till registret.

Verksamheter som ska anmälas är bland annat (se PTVL 1:2):

 • Bank- eller finansieringsrörelse

 • Livförsäkringsrörelse

 • Tjänstepensionsverksamhet

 • Anmälningspliktiga verksamheter enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (bland annat verksamheter inom valutaväxling och handel med kryptovalutor)

 • Försäkringsdistributionsverksamhet

 • Verksamhet för utgivning av elektroniska pengar

 • Fondverksamhet

 • Betalningsinstitut och viss betalningstjänstverksamhet

 • Verksamhet med bostadskrediter

 • Verksamhet som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster

 • Fastighetsmäklare

 • Spelverksamhet

 • Yrkesmässig handel med varor som innebär utbetalning av belopp i kontanter motsvarande 5 000 euro eller mer,

 • Verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000)

 • Verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag

 • Yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster

 • Yrkesmässig skatterådgivning

 • Verksamhet som advokat eller advokatbolag

 • Yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist vid vissa tjänster

 • Yrkesmässig verksamhet avseende tjänster inom bland annat bolagsbildning, bolagsrättsligt ansvarig tillhandahållande av registrerat kontor, förvaltning av trust eller liknande juridisk konstruktion eller funktion som nominell aktieägare i icke-noterade bolag (se PTVL 1:4 andra stycket)

 • Yrkesmässig verksamhet med konstverk som innebär att ett utbetalning av belopp motsvarande 10 000 euro eller mer.

Registret är till för att förhindra att bolag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Registrering innebär att verksamheterna ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra detta. Det är länsstyrelserna som är tillsynsmyndighet och ansvarar för att kontrollera att bolagen följer de administrativa lagkraven.

Anmälan till register görs med Bolagsverkets blankett nr 705, Anmälan till registret mot penningtvätt. År 2022 kostar anmälan 850 kronor. Anmälan ska undertecknas av en styrelseledamot, verkställande direktören, en bolagsman eller den person som anmälan gäller.

Om inte anmälan till registret sker får inte verksamheten bedrivas. Den myndighet som har tillsynsansvar för verksamheten kan besluta att bolaget måste upphöra med verksamheten. Länsstyrelserna kan förelägga en verksamhet att göra anmälan.

Lagar och regler

1 kap. 6 §, 7 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

3 § och 5 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott

Femte penningtvättsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism