Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Personuppgiftsansvar

Definition

Personuppgiftsansvar är ett skadestånds- och straffsankti- onerat ansvar för personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning som trädde ikraft den 25 maj 2018 (allmänt kallad GDPR General data protection regulation). Förordningen gäller direkt i alla medlemsstater och ersätter nationella regler. Syftet med förordningen är att samordna dataskyddet inom EU och att organisationer som hanterar personuppgifter på ett aktivt sätt ska ta ansvar för hanteringen och kunna visa att detta görs, bland annat genom dataskyddspolicy och integritetsvänliga system. Personuppgiftsansvaret gäller bland annat bolag för de personuppgifter som man för in i aktieboken, i det fall den förs med automatiserad databehandling.

Personuppgifter innefattar sådan information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Informationen kan vara alla typer av uppgifter och omfattar bland annat text, ljud eller bild. Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgiften ska alltså vara kopplad till någon identitetsbärande datapunkt som ett namn, id-nummer eller användarnamn (online-identifikator) eller till faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

I aktiebolagslagen pekas bolaget ut som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i samband med förandet av aktieboken. I avstämningsbolag är det värdepapperscentralen som är personuppgiftsansvarig för det avstämningsregister som upprättats, om det är en svensk värdepapperscentral. Enligt dataskyddsförordningen krävs att en behandling av personuppgifter måste vila på laglig grund och grunden i det här fallet är alltså att den personuppgiftsansvariga är rättslig skyldig att fullgöra denna arbetsuppgift.

Det behövs alltså inget samtycke eller avtal mellan bolaget och aktieägarna för att behandla personuppgifter i aktieboken. Bolaget behöver därför inte heller anmäla personuppgifter till Datainspektionen. Databehandlingen får dock inte överskrida de upplysningar som en aktiebok ska och får innehålla ( Aktiebok). Dataskyddsförordningen begränsar registrering som är oförenlig med den lagliga grunden för databehandlingen.

Lagar och regler

5 kap. 2 §, 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...