Definition

Prokura är en särskilt typ av fullmakt, en handelsfullmakt, som innebär behörighet att företa alla rättshandlingar inom en näringsverksamhet. Den som innehar en prokura kallas prokurist. Prokuristen får handla på huvudmannens vägnar i allt gällande näringsverksamheten och teckna firma.

Prokuristen kan vara aktiv parallellt med andra företrädare för verksamheten. Prokura är bland annat ett smidigt sätt att ge en betrodd medarbetare möjlighet att hantera affärsaktiviteter i den löpande verksamheten.

Prokura liknar, men är inte samma sak som, Generalfullmakt.

En prokura kan utfärdas av handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Den kan också användas i enskild näringsverksamhet och ideella föreningar som bedriver affärsrörelse för göra möjligt för en eller flera personer att på ett smidigt sätt företräda näringsverksamheten. Prokura i bolag kräver att samtliga bolagsmän utfärdar den tillsammans. Prokura kan inte utfärdas i aktiebolag eller ekonomisk förening.

Prokuristen bör teckna firman med ett tillägg som gör tydligt i vilken egenskap han eller hon undertecknar en handling, det vill säga med tillägget ”per prokura” eller ”p.p.”.

Prokura kan även utfärdas till en juridisk person. Prokura får utfärdas för flera personer som måste agera gemensamt (så kallad kollektivprokura).

En prokura behöver inte vara skriftlig, men det är mest praktiskt att den är det. En skriftlig prokura krävs för att prokuristen ska kunna företräda näringsverksamheten inför domstol och myndigheter. Prokura kan registreras hos Bolagsverket (se nedan).

Inskränkningar

En prokura kan principiellt sett inte inskränkas till vissa aktiviteter, viss tid, viss egendom eller på annat sätt. Prokuristen är i princip behörig för alla aktiviteter som kan förekomma inom näringsverksamheten. Det är dock inte tillåtet för prokuristen att överlåta näringsverksamhetens eller bolagets fasta egendom eller tomträtt och inte heller att inteckna eller upplåta en rättighet i denna typ av egendom. Det får i så fall ske med särskild överenskommelse mellan huvudmannen och prokuristen.

Prokura kan inte överlåtas till annan person.

Återkallelse

Prokuran får återkallas när som helst. Att näringsidkaren avlider innebär dock inte att prokuran automatiskt upphör att gälla. Varje Bolagsman som inte är utesluten från rätten att företräda bolaget får anmäla en återkallelse av prokura.

Registrering

Prokura får registreras under näringsidkarens företagsnamn i Handelsregistret. Prokura kan inte registreras om den innehåller inskränkningar.

En registrerad prokura underlättar för prokuristen att legitimera sig för näringsverksamhetens affärskontakter. Han eller hon behöver inte visa upp den skriftlig prokuran eftersom motparten kan kontrollera fullmakten i handelsregistret.

Registrering av prokura sker hos Bolagsverket. För registreringen används Bolagsverkets blankett nr 911 (Handelsbolag, Kommanditbolag) och blankett 913 (enskild näringsverksamhet). Anmälan kostar inget om den görs i samband med nybildning av bolag eller verksamhet. Vid ändring eller registrering av ny prokurist är kostnaden 2024 om det gör med fysisk blankett 800 kronor och 600 kronor om det görs via e-tjänsten på verksamt.se.

Vid registrering av en skriftlig prokura måste handlingen skickas in i original eller bestyrkt kopia.

Lagar och regler

2 kap. 19 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

8 § handelsregisterlagen (1974:157)

prokuralagen (1974:158)