Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Prospekt

Definition

Prospekt är ett lagreglerat dokument som innehåller information som ska lämnas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

När aktier och andra värdepapper erbjuds till allmänheten finns krav på informationsgivningen så att investerare och aktiemarknad ska få möjlighet att utvärdera erbjudandet.

Tänk på

Endast Publika aktiebolag får vända sigtill allmänheten för kapitalanskaffning.Privata aktiebolag får inte försöka sprida aktier till allmänheten på grund av Spridningsförbudet. Sedan den 21 juli 2019 gäller delvis nya regler för prospekt i Sverige och EU. EU:s prospektförordning har blivit fullt implementerad, vilket innebär bland annat att flera nya typer av prospekt finns tillgängliga. Sverige har dock valt att behålla tidigare tröskelvärden (se nedan).

Det finns ett antal undantag från prospektskyldigheten. Bland annat om erbjudandet är riktat till kvalificerade investerare, om varje investerare erbjuds värdepapper till minst 100 000 euro, om varje värdepapper har ett nominellt belopp om minst 100 000 euro eller om det sammanlagda investeringsbeloppet uppgår till minst 2 500 000 euro under en tolvmånadersperiod.

Den svenska regleringen följer EU:s prospektförordning. I förordningen ges två viktiga trösklar. En tröskel för emissioner understigande 1 miljon euro under en tolvmånadersperiod. Under denna tröskel behöver inte prospekt upprättas och inte ens nationell lagstiftning får ställa några prospektkrav. En hög tröskel för emissioner överstigande 8 miljoner euro, där EU-reglerna för prospekt måste tillämpas (så kallade EU-prospekt). Däremellan, det vill säga i emissioner mellan 1 och 8 miljoner euro, tillåts medlemsländerna själva reglera prospektskyldigheten. Sverige har valt att inte ha sådana nationella prospekt, men att lägga ribban för EU-prospekt redan vid 2,5 miljoner euro men undanta emissioner under detta belopp från prospektskyldighet.

Prospekt ska innehålla all information om emittenten och värdepappren som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av främst bolagets tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt själva aktierna. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera. Prospektreglerna är således en viktig byggsten i det Investerarskydd som finns på aktiemarknaden. Detaljerna i prospektets innehåll finns i prospektförordningen och de prospektregler som ESMA (European Securities and Markets Authority) meddelar. Finansinspektionen godkänner och registrerar prospekt. Reglerna är omfattande och kräver en stor arbetsinsats från emittenter och deras rådgivare.

Lagar och regler

2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Europaparlamentets och rådets förordning (EU 2017/1129) av den14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG

Kommissionens delegerade förordning EU 2019/980 av den 14 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning EU 2017/1129

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...