Definition

Ett publikt aktiebolag är ett aktiebolag som får sprida sina aktier till allmänheten, till skillnad mot privata aktiebolag. Det finns därutöver flera detaljregler som skiljer bolagskategorierna åt (se nedan).

Ett publikt aktiebolags firma ska följas av beteckningen (publ), om det inte av bolagets firma framgår att bolaget är publikt. Företagsnamnet får inte innehålla ordet privat.

Aktiebolagen gör bland annat följande skillnader på bolagskategorierna:

Områden

Privata

Publika

Spridning till allmänheten

Förbjudet

Tillåtet

Handel på organiserad marknadsplats

Förbjudet

Tillåtet

Aktiekapital

≥ 25 000 kronor*

≥ 500 000 kronor

Företagsnamn

Får inte innehålla ordet publikt eller (publ). Kan innehålla ordet privat.

Måste innehålla ordet publikt eller (publ). Får inte innehålla ordet privat.

Antal styrelseledamöter

Minst en ledamot

Minst tre ledamöter

Val av styrelse

Alla ledamöter kan utses av annan än bolagsstämma

Majoriteten av styrelseledamöterna ska utses av bolagsstämma

Styrelseordförande

Om styrelseledamöterna är fler än en

Obligatoriskt

Styrelsesuppleant

Om styrelseledamöterna är färre än tre

Frivilligt

Verkställande direktör

Frivilligt

Obligatoriskt

Revisor

Frivilligt, men obligatoriskt för större privata AB

Obligatoriskt

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse sker på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen

Kallelse genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt minst en rikstäckande tidning

Kallelsetider

Kan justeras ned till senast två veckor före stämma i bolagsordningen

Lagens föreskrifter rörande kallelsetider är tvingande

Köp av egna aktier

Ej tillåtet

Möjligt

Ett publikt aktiebolag kan notera sina aktier för handel på en organiserad marknad. För detta behöver bolaget vara ett Avstämningsbolag.

Tänk på

Bolagsrättsligt sett är det skillnad mellan bolagstyperna Publikt bolag, Avstämningsbolag och Börsbolag.

Lagar och regler

1 kap. 2 §, 28 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551)