Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Relativ majoritet

Definition

Relativ majoritet innebär att ett beslut eller val utgörs av det förslag som fått flest röster. Relativ majoritet är alltså en majoritetsprincip som innebär att det finns fler alternativ än två vid en och samma omröstning. Relativ majoritet kallas även pluralitet.

Vid val av bolagsfunktionärer på bolagsstämman i aktiebolag anses den person vald som har fått flest röster. Om 45 % röstar på kandidat A, 35 % på kandidat B och 20 % på kandidat C är kandidat A alltså vald. Beslutet sker då med relativ majoritet.

Vid lika röstetal avgörs valet enligt aktiebolagslagen genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutar att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal. I bolagsordningen kan dock sättas in en regel om att en annan röstordning ska gälla för val på bolagsstämma, men det är inte möjligt att införa en regel som kräver fler röster än vid relativ majoritet.

Vid val av bolagsfunktionärer, framförallt styrelseledamöter, finns många gånger flera kandidater och flera platser att besätta, men trots detta är valen alltså inte proportionella. Relativ majoritet betyder att den som har röstmajoritet kan bestämma vem varje funktionär blir. Om man i ett bolag exempelvis vill att minoriteten ska få utse en styrelseledamot ska det regleras i bolagsordningen genom att ledamoten utses på annat sätt än genom val på bolagsstämma.

Lagar och regler

7 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551)