Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Revisorsintyg

Definition

Ett revisorsintyg är enligt aktiebolagslagen en försäkran på att egendom överförts mellan två bolag eller mellan aktieägare och bolag. Begreppet intyg används dock ofta slentrianmässigt även om de andra typerna av yttranden och uttalanden som många gånger krävs i olika aktiebolagsrättsliga förfaranden.

Den grundläggande användningen av revisorsintyg är när apportegendom tillförs bolaget vid aktiebolags bildande och emission, Apportbildning och Apportemission. Revisorn ska i dessa fall intyga att egendomen faktiskt överlämnats från aktietecknare till bolaget. Dessutom ska revisorn bland annat avge yttrande om egendomens värde.

Revisorsintyg används i en liknande situation när tillgångar och skulder överförs från ett överlåtande bolag till ett övertagande bolag vid Fusion och Delning. Revisor ska då intyga att överföringen skett i enlighet med fusionsplan respektive delningsplan.

Slutligen kan ett intyg från revisor ersätta bankintyg vid betalning vid Nyemission av aktier och emission av Konvertibel i publika aktiebolag. Vid emissioner i publika aktiebolag har bolaget möjlighet att anvisa tecknarna att betala direkt till bolaget. Intyget från revisor ska bekräfta att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade värdepapper.

Med revisorsintyg kan även avses det intyg som ska inlämnas till Bolagsverket där en revisor bekräftar att han eller hon accepterar uppdraget som revisor i ett bolag.

Lagar och regler

2 kap. 9 §, 13 kap. 42 §, 15 kap. 44 §, 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...