Definition

Ett revisorsintyg är enligt aktiebolagslagen en försäkran på att egendom överförts mellan två bolag eller mellan aktieägare och bolag. Begreppet intyg används dock ofta slentrianmässigt även om de andra typerna av yttranden och uttalanden som många gånger krävs i olika aktiebolagsrättsliga förfaranden.

Den grundläggande användningen av revisorsintyg är när apportegendom tillförs bolaget vid aktiebolags bildande och emission, Apportbildning och Apportemission. Revisorn ska i dessa fall intyga att egendomen faktiskt överlämnats från aktietecknare till bolaget. Dessutom ska revisorn bland annat avge yttrande om egendomens värde.

Revisorsintyg används i en liknande situation när tillgångar och skulder överförs från ett överlåtande bolag till ett övertagande bolag vid Fusion och Delning. Revisor ska då intyga att överföringen skett i enlighet med fusionsplan respektive delningsplan.

Slutligen kan ett intyg från revisor ersätta bankintyg vid betalning vid Nyemission av aktier och emission av Konvertibel i publika aktiebolag. Vid emissioner i publika aktiebolag har bolaget möjlighet att anvisa tecknarna att betala direkt till bolaget. Intyget från revisor ska bekräfta att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade värdepapper.

Med revisorsintyg kan även avses det intyg som ska inlämnas till Bolagsverket där en revisor bekräftar att han eller hon accepterar uppdraget som revisor i ett bolag.

Lagar och regler

2 kap. 9 §, 13 kap. 42 §, 15 kap. 44 §, 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551)