I vissa situationer kan Bolagsverket efter en anmälan utse revisor i aktiebolag. Det gäller inte bara bolagsrevisorn utan även minoritetsrevisor, medrevisor och särskild granskare.

Situationer när Bolagsverket kan utse revisor

Det finns flera olika situationer när Bolagsverket kan tillsätta en ny revisor:

  • Bolaget ska ha kvalificerad revisor enligt aktiebolagslagen.

  • Bolaget ska ha revisor, inklusive ett visst antal eller med viss behörighet, enligt bolagsordningen.

  • Revisor är obehörig eller jävig enligt aktiebolagslagen.

  • Revisor är inte kvalificerad revisor trots begäran från aktieägarminoriteten.

  • Minoritetsrevisor begärs av en aktieägarminoritet.

De första tre situationerna regleras i den bestämmelse som innebär att en annan person, till exempel en aktieägare eller borgenär men också en helt utomstående person, kan anmäla till Bolagsverket att ny revisor ska utses. I övriga situationer måste ansökan göras av en aktieägare.

Vid situationen att bolagets revisor är obehörig eller jävig ska revisorn i första hand ersättas av en revisorssuppleant om sådan finns utsedd. I andra hand kan en person vända sig till Bolagsverket för att få en revisor tillsatt av myndigheten.

Förfarandet när Bolagsverket tillsätter revisor

Ansökan görs på Bolagsverkets blankett nr 719, Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare. Ansökan kostar inget.

Bolagsverket ska ge bolagets styrelse tillfälle att yttra sig i frågan innan det beslutas om tillsättande av en ny revisor.

Bolagsverkets förordnande sträcker sig endast fram till dess att en annan revisor ska utses enligt normala regler för utseende av den saknade eller ersatta revisorn. Vid förordnandet av revisorn ska Bolagsverket även avsätta revisor som varit obehörig.

Styrelsens begäran att Bolagsverket utser revisor

Om bolagsordningen föreskriver att en revisor ska utses på annat sätt än genom val på bolagsstämma och så inte sker är styrelsen i bolaget skyldig att vända sig till Bolagsverket för att myndigheten ska förordna en revisor.

Lagar och regler

3 kap. 1 §, 9 kap. 9-10, 12-17, 25 och 27 §§ aktiebolagslagen (2005:551)