Innehåll

Riktad utdelning kallas en ojämn fördelning av vinstutdelningen mellan aktieägarna. Det innebär att någon eller några av aktieägarna i ett aktiebolag får högre eller all utdelning samtidigt som andra får mindre. Riktad utdelning kallas även differentierad utdelning.

Formellt sett strider riktad utdelning mot Likhetsprincipen eftersom inte alla aktier får samma rätt till den ekonomiska avkastningen från bolaget. Likhetsprincipen är ett minoritetsskydd och varje aktieägare har alltså rätt till utdelning under förutsättning att stämman beslutar om utdelning. För utdelning krävs att beloppet ryms inom Utdelningsbara medel.

Vid enskilda utdelningsbeslut är det dock möjligt att rikta utdelningen till vissa aktieägare på basis av SAS-principen. Det innebär att om samtliga aktieägare fattar beslut på bolagstämman att utdelningen endast ska gå till vissa av aktieägarna är det beslutet giltigt trots likhetsprincipen.

En sådan åtgärd används i praktiken vid olika typer av skattemässiga dispositioner och överenskommelser mellan aktieägarna i ett bolaget.

Se Rätt Skatt Differentierad utdelning

Lagar och regler

4 kap. 1 §, 17 kap. 3 §, 18 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)