Definition

Rösträttsförbehåll, som också kallas rösträttsklausul, är en bestämmelse i bolagsordningen som reglerar eller begränsar aktieägares rätt att rösta för sina aktier på stämman.

Rösträttsförbehåll kan innebära att rösträtten begränsas till maximalt ett visst antal aktier, en viss andel av det totala antalet aktier i bolaget eller en viss andel av aktierna på stämman. Tidigare fanns en lagstadgad rösträttsbegränsning som innebar att ingen aktieägare fick rösta för mer än 20 % av aktierna på bolagsstämmor. Det är relativt vanligt att det finns ett rösträttsförbehåll som föreskriver att aktieägare får rösta för samtliga sina aktier, det vill säga den nuvarande huvudregeln, på grund av den tidigare regeln.

Att införa en begränsning av aktieägares rätt att rösta för samtliga sina aktier i bolagsordningen kräver Kvalificerad majoritet om två tredjedelar av rösterna och nio tiondelar av aktierna på stämman (ABL 7:44).

Rösträttsklausuler ska inte sammanblandas med de röstvärdesskillnader som kan följa med olika aktieslag, Röstvärdesdifferentiering, men effekten är densamma.

Lagar och regler

7 kap. 44 § aktiebolagslagen (2005:551)