Definition

Split av aktier innebär att antalet aktier ökas genom att en eller flera aktier delas upp på ett större antal aktier. I aktiebolagslagen används ordet uppdelning istället för split. Eftersom antalet aktier ökar utan att aktiekapitalet förändras kommer aktiernas kvotvärde att minska.

Det kan finnas flera underliggande skäl till att dela upp aktier på detta sätt, men det är framförallt ett sätt att minska aktiekursen i börsbolag för att öka omsättningen på aktien. Börsvärdet på bolaget förändras inte på grund av en split men delas upp på fler aktier, vilket gör att småaktieägare har råd att köpa fler aktier och därmed borde aktiekursen öka. Både split och så kallad omvänd split, Sammanläggning av aktier, är metoder för att sköta aktiekretsen och aktiekursen i bolag efter perioder av emissioner, konverteringar eller kursuppgång.

Ett problem med split, och sammanläggning, är att varje aktieägares innehav kanske inte kan delas jämnt i enlighet med den beslutade proportionen. En aktieägare kan efter uppdelningen inneha ett visst antal aktier, så kallade överskjutande aktier, som inte motsvarar ett helt antal nya aktier.

Ett exempel: en aktieägare har 500 aktier i ett bolag som ska dela upp sina aktier 4:3, det vill säga 4 nya aktier för varje 3 man har. Aktieägaren skulle i detta fall få 664 nya aktier genom att växla in 498 aktier (heltalsdelen av 500/3 innebär att 167 grupper om 4 aktier kan erhållas), men har då 2 överskjutande aktier kvar som inte ger fler aktier. På grund av denna problematik och risk för värdeförluster krävs det ibland särskilda beslutsregler vid split.

Beslutet om split

Beslutet för att dela upp bolagets aktier fattas av bolagsstämman. Det är i grunden ett beslut som fattas med enkel majoritet.

Om uppdelningsbeslutet innebär att antalet aktier enligt bolagsordningen måste ändras krävs att en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av de avgivna rösterna och av de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet (enligt huvudregeln om bolagsordningsändringar). Beslutet om ändring av bolagsordningen måste fattas före uppdelningsbeslutet.

För att godkänna en uppdelning krävs att syftet är att uppnå ett ”för bolaget ändamålsenligt antal aktier”. Det innebär att uppdelningen inte får gynna enbart en del av aktieägarna eller missgynna vissa aktieägare.

Beslutet om split får inte strida mot likhetsprincipen eller generalklausulen. Om det finns risk för att beslutet strider mot dessa grundläggande aktiebolagsrättsliga principer måste samtliga berörda aktieägare samtycka till beslutet. Därför finns en särskild beslutsregel som innebär att ett beslut endast är giltigt om samtycke lämnats från aktieägare som är ägare till aktier som inte motsvarar ett helt antal nya aktier, det vill säga ägare till potentiella överskjutande aktier. Den särskilda beslutsregeln gäller dock inte för börsbolag eftersom aktieägarna i detta fall kan hantera sina överskjutande aktier genom försäljning eller köp på aktiemarknaden.

I avstämningsbolag ska beslutet om uppdelning innehålla en uppgift om avstämningsdag eller bemyndigande för styrelsen att fastställa en avstämningsdag.

Registrering av uppdelning

Ett beslut om split av aktier ska genast anmälas till Bolagsverket för registrering. Det finns alltså ingen anmälningsfrist som till exempel vid nyemission. Antalet aktier ändras när beslutet har registrerats (ABL 4:49). För anmälan används Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan, nr 817. År 2024 är avgiften för anmälan om registrering av uppdelning av aktier 1 000 kronor, med Bolagsverkets e-tjänst på Verksamt.se är avgiften 800 kronor.

Lagar och regler

4 kap. 46-47 §§ aktiebolagslagen (2005:551)