Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Teckning av aktier i nyemission

 

Aktieteckning i en Nyemission av aktier kan ske på tre olika sätt:

  1. Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)

  2. Teckning på teckningslista

  3. Teckning genom betalning

Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)

Här sker aktieteckningen direkt på ett stämmoprotokoll som redogör för beslutet att bolaget ska genomföra en nyemission. Simultanteckning kan ske om samtliga personer som har rätt att teckna aktier är närvarande på stämman. De teckningsberättigade kan vara närvarande genom ett ombud med fullmakt.

I protokollet finns då en särskild sektion som liknar, men formellt sett inte är, en teckningslista.

Simultanteckning är praktiskt möjligt endast i mindre, privata aktiebolag, men har fördelen att processen för nyemissionen kan snabbas upp eftersom teckningstiden inte fördröjs av insamling och sammanställning av teckningslistor.

Teckning på teckningslista

Teckning på Teckningslista är huvudmetoden för nyemissioner i privata aktiebolag. När aktieteckning sker på teckningslista skriver en person som har rätt att teckna aktier i nyemissionen sitt namn (samt ofta namnförtydligande) och antalet aktier han eller hon avser teckna. Antalet aktier kan vara ifyllt i förväg om varje person endast ska ha ett alternativ.

Teckningslistan ska innehålla beslutet om nyemission. Dessutom ska handlingarna från beslutstillfället finnas bifogade till teckningslistan eller göras tillgängliga för aktietecknarna. Det rör sig om dels bolagsordningen, dels handlingarna som legat till grund för nyemissionsbeslutet, Nyemission av aktier.

Teckning genom betalning

I beslutet om nyemission kan som alternativ bestämmas att aktieteckningen sker genom att de teckningsberättigade personerna betalar för aktierna genom att föra över pengar till bolagets för ändamålet särskilt öppnade emissionskonto hos en bank eller ett kreditinstitut.

Det sker alltså ingen fysisk namnteckning från aktietecknarnas sida, utan pengaöverföringen ersätter underskriften på teckningslista. Denna metod för teckning används i företrädesemissioner i avstämningsbolag, eftersom den är tidsbesparande när det rör sig om en större krets av teckningsberättigade personer.

Om aktieteckning sker via betalning ska bolagsordning och övrigt beslutsunderlag hållas tillgänglig för aktietecknarna hos bolaget.

Lagar och regler

13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...