Aktieteckning i en Nyemission av aktier kan ske på tre olika sätt:

  1. Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)

  2. Teckning på teckningslista

  3. Teckning genom betalning

Teckning på beslutsprotokoll (simultanteckning)

Här sker aktieteckningen direkt på ett stämmoprotokoll som redogör för beslutet att bolaget ska genomföra en nyemission. Simultanteckning kan ske om samtliga personer som har rätt att teckna aktier är närvarande på stämman. De teckningsberättigade kan vara närvarande genom ett ombud med fullmakt.

I protokollet finns då en särskild sektion som liknar, men formellt sett inte är, en teckningslista.

Simultanteckning är praktiskt möjligt endast i mindre, privata aktiebolag, men har fördelen att processen för nyemissionen kan snabbas upp eftersom teckningstiden inte fördröjs av insamling och sammanställning av teckningslistor.

Teckning på teckningslista

Teckning på Teckningslista är huvudmetoden för nyemissioner i privata aktiebolag. När aktieteckning sker på teckningslista skriver en person som har rätt att teckna aktier i nyemissionen sitt namn (samt ofta namnförtydligande) och antalet aktier han eller hon avser teckna. Antalet aktier kan vara ifyllt i förväg om varje person endast ska ha ett alternativ.

Teckningslistan ska innehålla beslutet om nyemission. Dessutom ska handlingarna från beslutstillfället finnas bifogade till teckningslistan eller göras tillgängliga för aktietecknarna. Det rör sig om dels bolagsordningen, dels handlingarna som legat till grund för nyemissionsbeslutet, Nyemission av aktier.

Teckning genom betalning

I beslutet om nyemission kan som alternativ bestämmas att aktieteckningen sker genom att de teckningsberättigade personerna betalar för aktierna genom att föra över pengar till bolagets för ändamålet särskilt öppnade emissionskonto hos en bank eller ett kreditinstitut.

Det sker alltså ingen fysisk namnteckning från aktietecknarnas sida, utan pengaöverföringen ersätter underskriften på teckningslista. Denna metod för teckning används i företrädesemissioner i avstämningsbolag, eftersom den är tidsbesparande när det rör sig om en större krets av teckningsberättigade personer.

Om aktieteckning sker via betalning ska bolagsordning och övrigt beslutsunderlag hållas tillgänglig för aktietecknarna hos bolaget.

Lagar och regler

13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)