Definition

Att ge ut teckningsoptioner innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper i form av en utfästelse om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.

Motivet till att använda teckningsoptioner istället för att direkt ge ut aktier kan vara att ge incitament till intressenter, till exempel bolagets anställda, att investera i bolaget samtidigt som man har en möjlighet att gå in som aktieägare vid ett framtida tillfälle. För bolaget är fördelen med teckningsoptioner att kapital kan anskaffas till en lägre ränta än marknadsräntan för lån, eftersom optionsrätten har ett värde för investerarna.

Grunderna för emission av teckningsoptioner

Utgivande av teckningsoptioner sker enligt grundregeln till redan existerande aktieägare, som har en lagstadgad förtur till att teckna värdepappren, det vill säga emission med Företrädesrätt för aktieägare. Det är även vanligt med utgivande av teckningsoptioner till personer som inte redan är aktieägare, Riktad emission.

Beslutet om att ge ut teckningsoptioner fattas, liksom andra emissionsbeslut, på bolagsstämma. Beslutet kräver endast Enkel majoritet. Det finns dock situationer då högre majoritetskrav ställs. Om emissionen kräver ändring av Bolagsordning krävs kvalificerad majoritet. En riktad nyemission kan vara ofördelaktig för redan existerande aktieägare och därför krävs att beslutet fattas med Kvalificerad majoritet, som utgörs av minst två tredjedelar av de beslutande rösterna och två tredjedelar av aktierna på stämman. Emissionsbeslutet kan i vissa situationer fattas av stämman, Emission genom styrelsebeslut.

Teckningsoptioner kan ges ut gratis eller mot betalning. Om teckningsoptionen getts ut mot betalning så får denna betalning inte räknas av på betalningen för de aktier som senare tecknas med utnyttjande av teckningsoptionen. Det vanligaste är att betalningen är pengar som sätts in på ett bankkonto som öppnats för att hantera betalningen för den specifika emissionen, det vill säga Kontantemission. Liksom vid emission av andra värdepapper finns alternativen att teckningsoptioner betalas genom att egendom överförs till bolaget, så kallad Apportemission, eller att tecknarens fordran på bolagets kvittas som betalning för aktierna, så kallad Kvittningsemission.

Vid utnyttjandet av teckningsoptionen för att teckna aktier måste dock betalning ske och det kan endast ske med reda pengar, utom i publika bolag som i vissa situationer får acceptera betalning genom kvittning (se nedan).

Aktiebolagslagen ställer upp regler för förslag till emission, kallelse till bolagsstämma, innehåll i emissionsbeslut, teckning, betalning med mera. Reglerna finns framförallt i 14 kap. aktiebolagslagen.

Processen vid emission av teckningsoptioner

Processen vid utgivande av teckningsoptioner liknar i stor utsträckning reglerna om konvertibler, Ge ut konvertibler. Reglerna syftar i båda fallen till att säkerställa att bolaget verkligen tillgodoförs det värde som sedan registreras och offentliggörs.

I korthet består processen vid emission av teckningsoptioner av följande steg:

  • Förslag till emission av teckningsoptioner.

  • Beslut om emission av teckningsoptioner.

  • Tecknande av teckningsoptioner.

  • Betalning av teckningsoptioner.

  • Registrering av emission av teckningsoptioner.

  • Teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätten.

  • Registrering av aktieteckningen och ökning av aktiekapital.

Även om de olika processtegen kan variera något beroende på emissionens bakgrund och förutsättningar kan en relativt normal tågordning se ut på följande sätt:

Steg

Aktivitet

Handlingar

1.

Upprättande av förslag.

Det uppstår ett behov i aktiebolaget som innebär kapitaltillskott eller större antal aktier. Styrelsen eller aktieägare upprättar ett förslag om att ge ut teckningsoptioner som blir ett beslutsunderlag för bolagsstämman (se nedan om förslagets innehåll).

Förutsättningarna för emissionen, bland annat om emissionen ryms inom bolagsordningens intervall för aktiekapitalet, måste bedömas i samband med utarbetande av förslaget.

Om teckningsoptionerna ska ske genom apportemission eller kvittningsemission ska dessa förutsättningar och villkor analyseras och beskrivas.

• Förslag till emission av teckningsoptioner

• Bolagsordning

Om förslaget ska läggas fram på extra bolagsstämma:

o Årsredovisning

o Ev. redogörelse från styrelse om väsentliga händelser

o Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse

o Ev. redogörelse för apportegendom eller kvittning inklusive revisorsyttrande

2.

Underrättelse om förslag.

Förslaget ska finnas tillgängligt minst två veckor före bolagstämman som ska fatta beslut om emissionen av teckningsoptioner och skickas till de aktieägare som begär det.

I börsbolag är tidsfristen tre veckor och handlingarna ska då dessutom finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

• Förslag till emission av teckningsoptioner inklusive kompletterande handlingar

3.

Kallelse till bolagsstämma.

Med beaktande av normala regler för Kallelse till bolagsstämma eller extra bolagsstämma, med eller utan ändring av bolagsordning.

• Kallelse, inklusive förslag till beslut

Steg

Aktivitet

Handlingar

4.

Beslut på bolagsstämma.

Förslag och kompletterande handlingar läggs fram på stämman. Beroende på förutsättningarna för emissionen fattas beslut rörande:

a. Ändring av bolagsordningen (kvalificerad majoritet)

b. Emission av teckningsoptioner (enkel majoritet)

c. Företrädesrätt för andra än existerande aktieägare (kvalificerad majoritet)

d. Bemyndigande till styrelsen om att fatta beslut om emission av teckningsoptioner (enkel eller kvalificerad majoritet), Emission genom styrelsebeslut.

Beslutet måste innehålla viss obligatorisk information och beroende av omständigheterna viss annan information (se nedan om beslutets innehåll).

• Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (enligt ovan)

• Stämmoprotokoll

• Röstlängd

5.

Ev. emissionskonto öppnas.

Om tecknarna ska betala för teckningsoptionerna ska verkställande direktören eller firmatecknare öppna ett särskilt emissionskonto hos en bank eller kreditinstitut.

(Om teckningsoptionerna ska betalas med Apportegendom eller kvittning av fordran ska det i beslutet finnas en beskrivning av hur betalning ska ske i form av särskilda villkor och bestämmelser.)

• Avtal med bank eller kreditinstitut

6.

Meddelande om emissionen.

Om teckningsoptioner ska tecknas med företrädesrätt för existerande aktieägare ska beslutet genast skickas till alla aktieägare. Meddelandet behöver inte skickas om samtliga aktieägare var med på stämman där beslutet fattades.

I Avstämningsbolag skickas inte heller något meddelande, utan bolaget underrättar värdepapperscentralen om aktieägares teckningsrätter.

Om det rör sig om en Riktad emission ska de personer som har rätt att teckna aktier enligt beslutet istället meddelas.

• Stämmoprotokoll med bilagor

Steg

Aktivitet

Handlingar

7.

Teckning av teckningsoptioner.

Teckningsoptioner kan tecknas av de personer som har rätt att teckna. Teckning kan ske på tre sätt:

1. Teckning på beslutsprotokoll

2. Teckning på teckningslista

3. Teckning genom betalning

Teckningstiden får inte understiga två veckor i en företrädesemission. I kupongbolag räknas tiden från meddelandet till aktieägarna, i avstämningsbolag från avstämningsdagen.

• Bolagsstämmoprotokoll

• Teckningslista

8.

Beslut och meddelande om tilldelning.

Efter aktieteckningen på protokoll eller lista beslutar styrelsen hur många teckningsoptioner vardera tecknare ska tilldelas. Styrelsen bedömer teckningens giltighet i förhållande till de villkor som ställts upp i beslutet om emission av teckningsoptioner.

Styrelsen meddelar tecknarna om vilken tilldelning av teckningsoptioner de fått och instruktioner för eventuell betalning.

• Emissionsbeslut

• Teckningslista

• Meddelande om tilldelning

9.

Ev. betalning av teckningsoptioner.

Om teckningsoptioner ges ut mot betalning ska tecknarna betala in totalbeloppet för de teckningsoptioner som de fått tilldelade, det vill säga Teckningskurs multiplicerad med antalet teckningsoptioner som de fått i tilldelning.

(Annorlunda vid Apportemission och Kvittningsemission.)

 

10.

Anmälan till Bolagsverket.

Anmälan sker med Bolagsverkets blankett nr 826, Utgivande av teckningsoptioner. År 2024 är registreringsavgiften 1 000 kronor (blankett) eller 800 kronor (e-tjänst).

Anmälan om emission av teckningsoptioner ska ha kommit in till Bolagsverket inom sex månader från beslutet om emissionen om beslutet fattats vid bolagstämma. Sker inte det upphör emissionsbeslutet att gälla och inbetalda belopp inklusive ränta ska återbetalas.

Under vissa förutsättningar kan registreringen ske successivt.

• Blankett nr 826, med bilagor:

o Protokoll med emissionsbeslut

o Emissionsvillkor

o Ev. ny bolagsordning

Steg

Aktivitet

Handlingar

11.

Teckning av aktier genom optionsrätt.

Inom den satta teckningstiden kan teckningsoptionerna utnyttjas för att teckna aktier i bolaget. Teckning av nya aktier sker på en teckningslista som innehåller emissionsbeslutet och andra bilagor. (I avstämningsbolag får teckning ske genom betalning.)

• Teckningslista med bilagor

12.

Betalning av aktier.

Aktietecknarna betalar in beloppet för de aktier som de fått tilldelade. Betalningen får inte understiga de tidigare aktiernas kvotvärde.

Den bank eller kreditinstitut som hanterar emissionskontot utfärdar ett intyg ( Bankintyg) som visar att emissionslikviden är inbetald.

(I publika bolag kan betalningen ske direkt till bolaget. I sådant fall ska en revisor intyga betalningen.)

• Bankintyg

13.

Införande i aktiebok.

Vid aktieteckningen ska de nya aktierna föras in i aktieboken. I avstämningsbolag ska anmälan om teckningen göras till bolagets värdepapperscentral.

• Aktiebok

• Avstämningsregister

14.

Anmälan till Bolagsverket.

När innehavaren av teckningsoptionen har utnyttjat sin rätt att teckna aktier ska aktieteckningen anmälas till Bolagsverket inom tre månader. Om teckningstiden är längre än ett år ska anmälan göras senast tre månader efter utgången av varje räkenskapsår under vilket teckning har skett.

Anmälan sker med Bolagsverkets blankett nr 829, Aktieteckning på grund av teckningsoptioner. År 2024 är avgiften för registrering av nyemission 1 000 kronor (blankett) eller 800 kronor (e-tjänst).

• Blankett nr 829 samt bilagor:

o Bankintyg

15.

Registrering av nyemissionen.

Ifall det inte behövs några kompletteringar beslutar Bolagsverket att registrera bolaget och ökningen av aktiekapitalet blir fastställd.

• Registreringsbevis

Förutsättningar för emission av teckningsoptioner

Bolagsordning måste ge utrymme för en framtida ökning av bolagets Aktiekapital. Styrelsen eller förslagsställaren måste alltså göra en analys av att den ökning som ska komma vid aktieteckning ryms inom det minimi- och maximikapital som bestäms i bolagsordningen, inklusive eventuella ökningar som andra utestående konvertibler och teckningsoptioner kan ge upphov till. Vid behov av förändringar av bolagsordningens bestämmelser kan de beslutas och registreras samtidigt med utgivning av teckningsoptioner. Det innebär att det inte är nödvändigt att ett tillräckligt intervall för aktiekapitalet finns, innan förslaget förs fram. Istället är det vanligt att ändringen av bolagsordningen sker på samma stämma som fattar emissionsbeslutet. På stämmans dagordning ska beslutet om ändring av bolagsordning ligga före förändringsbeslutet.

Tänk på

Utgivning av teckningsoptioner är inte ett bra sätt att avhjälpa en kapitalbrist. För att själva utgivningen ska stärka bolagets soliditet krävs att teckningsoptionen ges ut med en optionspremie (att tecknaren betalar för möjligheten att teckna aktier i framtiden) och att betalningen för teckningsoptionen inte är en skuld till tecknaren (teckningsoptionen är kopplad till ett skuldebrev). Om teckningsoptionen ska förmå täcka en kapitalbrist vid det senare teckningstillfället måste teckningen ske med tillräckligt högt satt överkurs. Det finns mer direkta sätt att avvärja en Tvångslikvidation.

En viktig restriktion är att Teckningskurs för aktierna inte får sättas lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde, det vill säga den andel av bolagets aktiekapital varje aktie representerar, Underkursförbudet.

Aktiekapitalet får inte ökas på ett sätt som strider mot bolagsordningen. Om aktiekapitalet i bolagsordningen är angivet till ett fast belopp får inte beslut om utgivande av teckningsoptioner fattas, såvida inte bolagsordningen samtidigt ändras. Detsamma gäller om bolagsordningen anger ett lägsta och högsta aktiekapital och ökningen innebär att det angivna maximikapitalet överskrids. Finns det mer än ett aktieslag i aktiebolaget får ett emissionsbeslut inte leda till att det högsta antalet, eller den högsta andelen aktier av ett visst slag som får finnas enligt bolagsordningen, överskrids.

Ytterligare en förutsättning för en nyemission är att bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Ett bolag som är under bildande kan alltså inte samtidigt ge ut teckningsoptioner.

Innehållet i förslag och beslut

Innehållet i förslag och beslut om utgivning av teckningsoptioner beror på flera faktorer, bland annat konverteringsvillkoren och vilka som har rätt att delta i emissionen. De handlingar som ska bifogas anmälan och ansökan hos Bolagsverket kan också variera på motsvarande sätt. Här följer kraven för några av de huvudsakliga alternativen.

Om beslutet om utgivande av teckningsoptioner tas vid extra bolagstämma (egentligen annan stämma än sådan stämma som tar beslut om att fastställa resultat- och balansräkning) krävs ytterligare information till aktieägarna.

Förslag om nyemission vid extra bolagstämma (ABL 14:8)

Den senaste årsredovisningen, med fastställd resultat- och balansräkning, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust.

Den senaste revisionsberättelsen, om bolaget har revisor.

En redogörelse från styrelsen över händelser av väsentlig betydelse för aktiebolagets ställning som har inträffat efter den senaste årsredovisningen.

Ett yttrande från aktiebolagets revisor (om företaget ska ha revisor) över styrelsens redogörelse.

Villkorsändring, inlösen eller makulering

Teckningsoptioner är giltiga under en lång period och förutsättningarna för värdepappret kan förändras under tiden. Det finns därför möjlighet att förändra villkoren för teckningsoptionerna. Stämman (eller styrelsen om den fattat beslutet om utgivande av teckningsoptionerna) kan också besluta om ändring av villkor. I beslutet ska det tydligt framgå vad villkorsändringen gäller och vilka eventuella konsekvenser ändringen medför.

Villkorsändringar måste godkännas av alla innehavare av teckningsoptioner. De har inte någon skyldighet att göra så om ändringen är till deras nackdel. Bolaget kan även intyga genom en styrelseledamot, den verkställande direktören eller en revisor att ändringen är till fördel för innehavarna. Detta intyg ska också innehålla en bedömning av att ändringen inte är till uppenbar nackdel för aktieägarna i bolaget.

Bolaget kan också besluta att makulera en teckningsoption, till exempel om den övertas av bolaget självt eller ersätts av annan teckningsoption. Den upphör i så fall att gälla.

Villkorsändring, inlösen eller makulering av teckningsoptioner ska anmälas för registrering hos Bolagsverket. Anmälan behöver inte omfatta samtliga teckningsoptioner som hör till en viss emission, utan kan täcka endast en del av teckningsoptionerna. Anmälan sker med blankett nr 820, Teckningsoptioner - villkorsändring och makulering. Till anmälan ska bifogas optionsinnehavarnas samtycke. År 2024 är registreringsavgiften 1 000 kronor (blankett) eller 800 kronor (e-tjänst).

Lagar och regler

11 kap. 2-3 §§, 14 kap. 1-49 §§ aktiebolagslagen (2005:551)