Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Teckningsrätt

Definition

Teckningsrätt är en rätt för aktieägare att teckna en aktie, konvertibel eller teckningsoption med företrädesrätt.

Teckningsrätter utfärdas endast vid Företrädesemission eftersom det är då existerande aktieägare har företrädesrätt att teckna de värdepapper som ges ut. Teckningsrätterna kan antingen utnyttjas för att teckna aktier eller säljas till någon annan som kan utnyttja dem för teckning. En teckningsrätt är alltså ett överlåtbart finansiellt instrument.

En teckningsrätt som inte utnyttjas förfaller och blir värdelös. Att enbart äga teckningsrätter innebär inte att man automatiskt får aktier utan teckning måste påkallas genom att innehavaren accepterar emissionsvillkoren.

I Kupongbolag är fysiska teckningsrättsbevis ovanliga och därför brukar inte heller teckningsrätt omnämnas i emissionsbeslutet.

Lagar och regler

11 kap. 4 §, 13 kap. 1 §, 14 kap. 1 §, 15 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)