Definition

Vinstpresumtionen, ofta kallad vinstsyftet, är en regel i aktiebolagslagen som innebär att det ska anges i bolagsordningen om verksamheten ska ha ett annat syfte än att ge vinst. Utan en sådan uttrycklig bestämmelse av syftet i bolagsordningen antas det att bolagets syfte är att ge vinst, det vill säga att aktiebolagets verksamhet ska generera ett positivt ekonomiskt resultat som kan fördelas mellan aktieägarna.

Det finns alltså en bolagsrättslig presumtion för att syftet med verksamheten är vinst, om inte annat sägs i bolagsordningen. Principen fungerar som ett fundament för aktiebolagets kapacitet att attrahera kapital på finansmarknaden.

Regeln rör formellt sett endast bolagsordningens innehåll, där en syftesbestämning som sagt inte är en del av det obligatoriska innehållet i bolagsordningen. Regeln uppfattas trots det som något av en central regel för aktiebolagsformen i stort, det vill säga att vinstgenerering är bolagsledningens främsta uppgift och även dess övergripande kriterium för beslut. Regeln brukar även vidsträckt tolkas som att aktiebolag i varje aktivitet ska försöka vinstmaximera och leverera värde till aktieägarna. Det finns dock endast indirekta sanktioner för handlande i strid med vinstsyfte, närmast Generalklausulerna.

En syftesbestämmelse kan införas i Bolagsordningen genom ett stämmobeslut. Om bestämmelsen minskar aktieägarnas rätt till vinst eller tillgångar i likvidation krävs Kvalificerad majoritet. Beslutet är endast giltigt om det godkänts av samtliga de aktieägare som är närvarande på stämman som fattar beslutet och att de tillsammans företräder minst 9/10 av aktierna i bolaget (ABL 7:43). Förbehåll som inte minskar aktieägarnas rätt till vinst eller tillgångar kan dock införas med den lägre majoritet som krävs vid andra ändringar av bolagsordningen, det vill säga beslutet ska godkännas av minst två tredjedelar av såväl röstande som representerade aktier (ABL 7:42).

Vinstpresumtionen uppfattas som en regel till skydd för minoritetsaktieägare och stöder principen att en aktieägare har rätt att få avkastning på sin investering.

Ett undantag från regeln är att bolaget har möjlighet att besluta om gåva till allmännyttigt eller liknande ändamål, Gåva till allmännyttigt ändamål. Eftersom regeln är en del av aktieägarnas skydd kan den även frångås på basis av SAS-principen.

Lagar och regler

3 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)