Innehåll

Avtal

Det finns olika sätt att betala ut lön, t.ex. fast månadslön, vilket är vanligast när det gäller tjänstemän. Inom andra avtalsområden är det vanligast med timlön, d.v.s. en grundlön för varje timme den anställde är i arbete. Ett komplement till timlönen kan vara en rörlig lönedel som är kopplad till prestation, t.ex. bonus eller ackordslön.

Ett ackord är knutet till ett visst mått av arbete som ska utföras. Man gör en beräkning på hur lång tid arbetet tar att utföra. Därefter åsätts arbetet ett visst pris.

När den anställde sedan utför arbetet kanske det blir färdigt på kortare tid än vad som räknats ut, och på det sättet kan den anställde öka sin inkomst.

Exempel

Kalle har 87,33 i fast timlön. Han arbetar 8 timmar per dag och får alltså 8 × 87,33 i timlön varje närvarodag. Dessutom arbetar han ”på ackord”.

Han utför tre olika arbetsmoment som tillsammans är beräknade att bli färdiga på 10 timmar, och skulle då ge Kalle en ackordslön på 900 kronor för 10 timmars arbete. Kalle arbetar snabbt och gör klart arbetet på 8 timmar. Han kommer alltså att få 900 kronor i tillägg till sin lön den här dagen.

Vid ett annat tillfälle kanske inte ackordet ”går ihop” utan det tar Kalle 12 timmar att bli klar. Då blir tillägget för Kalle den här dagen cirka 700 kronor.

Bokföring

Ackordslön är vanligast för kollektivanställda. Bruttobeloppet debiteras lämpligt konto i kontogrupp 70, t.ex. 7011.

Beskattning

För den anställde

Ackordslön är ett tillägg till den fasta bruttolönen och räknas in i underlaget för beräkning av preliminärskatt. Om ackordslönen betalas ut varje månad, vilket är vanligast, ska preliminärskatt enligt tabell beräknas. Om däremot ackordslönen betalas ut t.ex. halvårsvis, ska engångsskatt användas.

För företaget

Ackordslönen är en bruttolön som är underlag för beräkning av arbetsgivaravgift. Den ska redovisas som kontant utbetald lön på arbetsgivarens arbetsgivardeklaration.

Kommentar

Under årens lopp har det varit mycket diskussion om ackordslönens vara eller inte vara. Många anser att ackordslön är stressande för den anställde. Av den anledningen är inte ackordslön så vanligt numera. I stället använder många företag högre fasta löner och en bonus som kanske är uträknad på grundval av hela arbetsgruppens resultat.