Lag

En arbetsgivare som vill anställa någon måste bestämma sig för vilken anställningsform den tänker erbjuda. I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning.

Anställning tillsvidare

Huvudregeln i lagen är att en anställning gäller tillsvidare, ibland kallat fast anställning. En sådan anställning kan sägas upp av den anställde utan särskild anledning. Även arbetsgivaren kan säga upp en tillsvidareanställning men endast om det finns särskilda skäl (tidigare saklig grund) för uppsägningen, till exempel arbetsbrist eller personliga skäl.

Tidsbegränsade anställningar

Särskild visstidsanställning

Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om att anställningen ska vara tidsbegränsad utan att någon anledning anges, så kallad särskild visstidsanställning. En sådan anställning kan gälla i maximalt 12 månader under en femårsperiod, därefter övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Kommentar

Före den 1 oktober 2022 fanns anställningsformen särskild allmän visstidsanställning. Den skiljer sig från den nu gällande anställningsformen särskild visstidsanställning genom att omvandling till tillsvidareanställning skedde först efter 24 månaders sammanlagd anställningstid inom en femårsperiod. För anställningar som påbörjats före den 1 oktober 2022 gäller de gamla reglerna.

Den som före den 1 oktober 2022 haft en allmän visstidsanställning får vid beräkning av sammanlagd anställningstid tillgodoräkna sig anställningstid i allmän visstidsanställning från och med den 1 mars 2022.

Vikariat

Om arbetsgivaren behöver ersätta en ordinarie anställd som är ledig av någon orsak, till exempel semester, sjukdom, föräldraledighet eller studieledighet eller under tiden en rekrytering sker till en vakant tjänst kan anställningsformen vikariat användas. Vikariatsanställning kan användas under maximalt två år under en femårsperiod, därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Säsongsanställning

I säsongsberoende branscher där det inte går att bedriva verksamhet i samma omfattning hela året kan tidsbegränsad anställning för säsongsarbete tecknas. För denna anställningsform finns inga exakta tidsgränser utöver vad som anses vara ”säsong”.

Kommentar

En tidsbegränsad anställning övergår i en tillsvidareanställning även för en anställd som under en period haft flera tidsbegränsade anställningar i sammanlagt mer än 12 månader i form av särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsanställning som följt på varandra. En anställning anses ha följt på en annan om den tillträds inom sex månader från den föregående anställningens sista dag.

För anställda som fyllt 69 år gäller inte tidsbegränsningarna för övergång till tillsvidareanställning vid särskild visstidsanställning och vikariat.

Provanställning

Om avsikten är att anställa en person tillsvidare finns en möjlighet att inleda med en tidsbegränsad provanställning om maximalt sex månader. Om inget annat sägs under provanställningstiden, övergår anställningen i en tillsvidareanställning efter prövotidens slut.

Provanställningen kan utan särskilt skäl avbrytas från såväl arbetsgivarens som den anställdes sida.

Kommentar

I kollektivavtal kan andra tidsbegränsade avtal tillåtas.