Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Anställningsformer

Lag

En arbetsgivare som vill anställa någon måste först bestämma sig för vilken anställningsform den tänker erbjuda. I lag (1982:80) om anställningsskydd finns regler för hur en arbetsgivare får teckna avtal om anställning. Ska anställningen gälla tills vidare eller ska den vara tidsbegränsad och i så fall av vilken orsak?

Anställning tills vidare (fast anställning)

Huvudregeln är att anställning gäller tills vidare. Tidigare talade man om begreppet fast anställning, vilket är samma sak som tillsvidareanställning. Om arbetsgivaren och den anställde inte kommer överens om någonting annat, är det anställning tills vidare som gäller. Ett sådant avtal gäller till dess att den anställde själv säger upp sig eller att arbetsgivaren säger upp den anställde.

Den anställde behöver inte ange något skäl för sin uppsägning, däremot måste arbetsgivaren åberopa saklig grund för sin uppsägning. Vad som anses vara saklig grund framgår av lagen om anställningsskydd, som exempel kan nämnas arbetsbrist.

Lönesättning under tillsvidareanställning är beroende av vilket kollektivavtal arbetsgivaren är bunden av, eller vad som överenskommits i anställningsavtal.

I avtal på LO-sidan är det fortfarande vanligt med timlön även för en tillsvidareanställd, medan man inom tjänstemannasektorn så gott som uteslutande använder sig av månadslön.

Anställning tills vidare är alltså huvudregel, men ibland kan arbetsgivaren i stället teckna avtal om visstidsanställning, för viss tid eller för visst arbete. Nedan följer en sammanställning av olika tillfällen då man kan teckna sådana avtal.

Allmän visstidsanställning

Arbetsgivaren och den anställde kan teckna avtal om allmän visstidsanställning. Man behöver inte ange något skäl för tidsbegränsningen. Allmän visstidsanställning får inte pågå längre tid än sammanlagt två år under en femårsperiod.

Arbetsgivaren kan anställa en person för högst 24 månader eller flera korta tillfällen om sammanlagt 24 månader under femårsperioden. En kompletterande regel infördes den 1 maj 2016. Regeln innebär att en övergång till tillsvidareanställning i anställningsformerna allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning inte bara ska ske när anställningstiden uppgår till två år under en femårsperiod utan också då anställningarna följer på varandra. En anställning anses följa på varandra om en ny anställningsperiod påbörjas inom en sexmånadersperiod från den tidigare anställningens sista dag.

När 24 månaders sammanlagd anställningstid med anställningsformen uppnåtts övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Avtal

I vissa branschavtal har man centralt förhandlat fram anställningsformer som avviker från regler i lagen om anställningsskydd t.ex. i avtal för Hotell- och restauranganställdas förbund (HRF) finns en anställningsform som kallas oregelbundet arbete/extra. Denna anställningsform innebär att en anställd med oregelbunden arbetstid kan vara anställd dag för dag eller för en avtalad period. Anställningsformen får endast tillämpas när arbetsgivaren har tillfälligt behov av arbetskraft och arbetstiden inte går att bestämma och schemalägga.

Anställningsformen innebär att:

  • arbetsgivaren bara behöver erbjuda arbete när han har behov av extra arbetskraft

  • den anställde kan acceptera eller avvisa erbjudet arbete

  • lägsta ersättningsgrundande arbetstid är tre timmar per dag.

När en sådan anställning omfattar i genomsnitt minst 20 timmar per vecka under minst en tvåmånadersperiod, har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda den anställde annan anställningsform.

Om det efter överläggning och utredning klarläggs att det finns ett konstant arbetskraftsbehov, som kan schemaläggas, ska arbetsgivaren erbjuda en anställning tillsvidare, för en säsong eller för viss tid med schemalagd arbetstid.

Den som är anställd med den här anställningsformen är avlönad per timme. Dessutom betalas semesterersättning ut vid varje lönetillfälle.

Provanställning

För att se om någon passar för det tänkta arbetet och passar in i organisationen får en arbetsgivare anställa någon på prov, s.k. provanställning. Provanställning gäller enbart för någon som inte är känd sedan tidigare. Man kan alltså inte provanställa någon, som tidigare har varit vikarie på företaget.

Provanställning får enligt lagen om anställningsskydd pågå i högst sex månader. Om inget annat sägs under provanställningstiden, övergår anställningen i en tillsvidareanställning efter prövotidens slut.

Provanställningen kan utan särskilt skäl avbrytas från såväl arbetsgivarens som den anställdes sida. Om arbetsgivaren vill avbryta provanställningen skall den anställde varslas om detta 14 dagar i förväg. Är arbetstagaren fackligt ansluten ska arbetsgivaren även varsla facket inom samma tid.

Under provanställningstiden är det vanligt att den anställde får den lön som gäller när anställningen övergår i en tillsvidareanställning, månadslön eller timlön. Vanligt är också att det sker en löneförhandling i samband med att tillsvidareanställningen börjar.

Reglerna om provanställning är förhandlingsbara (dispositiva) d.v.s. att man i kollektivavtal kan ha förhandlat fram andra regler. Inom vissa kollektivavtalsområden t.ex. inom Handelns branschområde, är provanställningstiden maximerad till tre månader.

Vikariat

En vikarie ersätter en anställd som är ledig av någon orsak, sjukdom, föräldraledighet, studieledighet m.m. Man kan också anställa en vikarie för att uppehålla en ledig befattning som ska tillsättas.

Om tiden för vikariatet anges till ett bestämt datum får vikariatet normalt inte upphöra före detta datum. Skriver man däremot vikariatets längd till dess att ordinarie befattningshavare återkommer, kan vikariatet avslutas när den ordinarie befattningshavaren återvänder.

Om en arbetstagare har varit anställd som vikarie hos en och samma arbetsgivare i sammanlagt två år under de senaste fem åren, övergår vikariatsanställningen i en tillsvidareanställning.

En kompletterande regel infördes 1 maj 2016. Regeln innebär att övergång till en tillsvidareanställning i anställningsformerna allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning inte bara ska ske när anställningenstiden uppgår till 24 månader under en femårsperiod utan också då anställningarna följer på varandra.

Anställningar anses följa på varandra om en ny anställningsperiod påbörjas inom en sex månader från den tidigare anställningens sista dag. När 24 månaders sammanlagd anställningstid med anställningsformerna uppnåtts övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Exempel

En anställd påbörjar ett vikariat den 1 januari. Vikariatet pågår till den 31 augusti samma år. Anställningen pågår alltså i åtta månader.

Den 1 februari påföljande år påbörjas en Allmän visstidsanställning. Tiden från den tidigare anställningens slutdag är fem månader.

Detta innebär att den nya anställningen räknas som månad nio i tvåårsperioden. Fortsätter anställningen kommer den att övergå i en tillsvidareanställning efter 16 månader från den allmänna visstidsanställningens första dag.

Lönesättning vid vikariatsanställning beror på kollektivavtal och personligt anställningsavtal. Såväl månadslön som timlön kan förekomma. Är vikariatet en längre period än tre månader, tjänar vikarien in semesterledighet. Semesterlön betalas ut i samband med ledigheten och beräknas enligt lag eller gällande kollektivavtal.

Anställning efter 68 år

En anställd som avgått med ålderspension efter fyllda 68 år kan återanställas under en begränsad tid. Det gäller även om man vill nyanställa någon som uppnått pensionsåldern.

Säsongsarbete

När arbetet är beroende av en viss säsong eller viss årstid, t.ex. inom turistnäringen där verksamheten bara förekommer under sommarhalvåret, kan avtal tecknas om tidsbegränsad anställning.

Lönesättning vid anställning, efter ålderspension, eller säsongsarbete, är beroende av kollektivavtal och personligt anställningsavtal. Eftersom dessa anställningsformer vanligen avser en kortare tid är timlön vanligt. Men undantag finns. Semesterersättning betalas ut vid varje lönetillfälle eller efter anställningstidens slut.

Kommentar

Avtal om tidsbegränsad anställning får numera tecknas vid följande tillfällen:

  • allmän visstidsanställning

  • provanställning

  • vikariat

  • säsongsarbete

  • vid fyllda 67 år.

Vid alla typer av anställningar, tillsvidare eller tidsbegränsade, ska anställningsvillkoren skriftligen bekräftas till den anställde, senast inom en månad efter det att anställningen har påbörjat. Det finns inget krav på särskilda anställningsavtal, men ett sådant är att rekommendera då det är viktigt att alla villkor finns med i avtalet.

I kollektivavtal kan andra tidsbegränsade avtal tillåtas.