Lag

Systemen för social trygghet finansieras av skatter och avgifter och i socialavgiftslag (2000:980) framgår att socialavgifterna delas in i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Den som ska betala arbetsgivaravgifter alternativt egenavgifter ska också betala allmän löneavgift. Allmän löneavgift beräknas på samma sätt som arbetsgivaravgiften och räknas därför in i denna, även om avgiften i rättslig mening är en skatt.

Arbetsgivaravgifter

En arbetsgivare som betalar ut ersättning för utfört arbete ska också betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifter ska beräknas på i princip alla löner och värden på naturaförmåner som arbetsgivaren har utgett till en fysisk person som har A-skattsedel. På ersättningar till den som har F-skattsedel utan förbehåll, ska arbetsgivaravgifter inte beräknas.

Underlag för arbetsgivaravgifter är den kontanta bruttolönen, t.ex. månadslöner, övertidsersättningar, semesterlöner, avgångsvederlag etc. Även värden på skattepliktiga naturaförmåner t.ex. bilförmåner, kostförmåner, bostadsförmåner utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Observera dock undantaget från beräkning av arbetsgivaravgifter på den uppräkning av drivmedelsförmån med 20 % som görs vid beräkning av preliminärskatteavdrag. Milersättningar och traktamenten som betalas ut enligt Skatteverkets schablonbelopp utgör inte underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Om däremot utbetalning utöver schablon sker ska den delen vara underlag för arbetsgivaravgifter. Den som är avgiftsskyldig för arbetsgivaravgifter ska månatligen redovisa dessa i en arbetsgivardeklaration.

Den totala arbetsgivaravgiften för 2024 är 31,42 % och fördelas enligt följande:

arbetsgivaravgifter_01

Fulla arbetsgivaravgifter betalas för personer som inte fyllt 66 år vid årets ingång (födda 1958 eller senare). Det finns ingen nedre åldersgräns för avgifterna.

Från och med den 1 juli 2019 slopades den särskilda löneskatten vilket innebär att arbetsgivaren bara betalar pensionsavgift 10,21 procent för anställda födda mellan 1938 och 1957 samt ingen avgift alls för dem som är födda 1937 eller tidigare.

Kommentar

Riksdagen har tidigare sagt ja till regeringens förslag om att höja åldersgränserna i pensionssystemet och i vissa andra trygghetssystem. Detta medförde att gränsen för att betala fulla arbetsgivaravgifter höjdes från 65 till 66 år per 1 januari 2023 och kommer att höjas från 66 till 67 år per 1 januari 2026.

Under perioden 1 augusti 2019 till 31 december 2023 gällde sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar 15-18 år. De sänkta avgifterna innebar att endast ålderspensionsavgift om 10,21 procent betalades på lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad. Om lön och andra ersättningar översteg 25 000 kr per månad gällde fulla arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen.

Under perioden 1 januari 2021 till och med 31 mars 2023 gällde ytterligare en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna till 19,76 procent för ungdomar 19-23 år. Sänkningen gällde på inkomster på upp till 25 000 kronor per månad. Om lön och andra ersättningar översteg 25 000 kr per månad betalades fulla arbetsgivaravgifter på den överskjutande delen.

Båda ovanstående sänkningar har nu alltså upphört och fulla avgifter om 31,42 procent gäller även för ungdomar.

Ibland behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgift. Detta gäller vid följande tillfällen:

  • lön och ersättningar till en och samma mottagare understiger 1 000 kronor under kalenderåret

  • ersättning till juridisk person

  • ersättning till idrottsutövare från en ideell förening då utbetalningen understiger ett halvt prisbasbelopp

  • utbetalning av tjänstepensioner

  • ersättning till delägare i handelsbolag eller kommanditbolag.

Arbetsgivaravgifter i samband med dödsfall

Arbetsgivaravgifter ska beräknas på de ersättningar som betalas ut till dödsboet efter en anställd. Det gäller de ersättningar som betalas ut samma år som den anställde avlidit.

Om ersättningar betalas ut till dödsboet året efter dödsfallet, t.ex. eftersläpande bonus, provisioner eller retroaktiva löner, ska dessa behandlas som övriga arbetsersättningar till juridisk person. Det innebär att arbetsgivaravgifter inte ska betalas.

Skyldighet att göra skatteavdrag redovisa detta i arbetsgivardeklarationen gäller dock för alla ersättningar som betalas ut till dödsboet efter den avlidne.

Egenavgifter

Den som driver eget företag och är godkänd för F-skatt betalar egenavgifter istället för arbetsgivaravgifter.

Egenavgiften beräknas på de avgiftspliktiga nettoinkomsterna som framkommer vid den avgiftsskyldiges inkomstdeklaration. Under inkomståret har den avgiftsskyldige blivit påförd en preliminär egenavgift som ingår i F-skatten och betalas varje månad till Skatteverket.

Den totala egenavgiften för 2024 är 28,97% och fördelas enligt följande:

arbetsgivaravgifter_05

Egenavgiften påverkas av hur många karensdagar den avgiftsskyldige väljer eftersom antalet karensdagar påverkar sjukförsäkringsavgiftens storlek.

Den som driver enskild firma och är född 1938-1957 betalar pensionsavgift 10,21 % och den som är född 1937 eller tidigare betalar inga egenavgifter.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt

Inbetalning av skatter och avgifter görs till arbetsgivarens skattekonto ska ske vid vissa förfallodagar. För att en inbetalning ska anses vara gjord i rätt tid ska den vara bokförd på skattekontot senast på förfallodagen. Att gå till banken och betala på förfallodagen räcker alltså inte.

Till skillnad mot förfallodatum för inlämning av arbetsgivardeklarationen så spelar företagets omsättning ingen roll för förfallodatum för inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Förfallodagen är den 12:e i varje månad förutom i januari och augusti då förfallodagen är den 17:e. Inbetalningen ska avse den lön som betalades ut månaden närmast före förfallodatumet.

Om inbetalningen inte görs i tid uppstår ett underskott på skattekontot. Kostnadsränta enligt gällande procentsatser kommer att debiteras till dess betalningen är gjord.

Bokföring

Arbetsgivaravgiften bokförs i samband med löneutbetalningen och debiteras då konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter. Avgiften krediteras också skuldkonto 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt.

När arbetsgivardeklarationen upprättas månaden efter debiteras konto 2730 och konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter, krediteras. I samband med betalning av avgifterna, debiteras konto 1630 och kreditering sker från företagets bank- eller plusgirokonto.