Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsmarknadsförsäkringar, arbetare

 

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

Svenskt Näringsliv - LO

Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal är han tvungen att teckna de s.k. AFA-försäkringarna samt Avtalspension SAF-LO.

I försäkringsavtalet ingår följande försäkringar:

 • AGS avtalsgruppsjukförsäkring

 • AGB avgångsbidrag

 • TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada

 • TGL tjänstegrupplivförsäkring

 • Avtalspension SAF-LO.

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkring

AGS är en försäkring som gäller vid sjukdom. Den kompletterar den ersättning som betalas ut från försäkringskassan. Ersättningen från AGS är 12,5 % av sjukpenningen fr.o.m. dag 15 i en sjukperiod. Ersättningen betalas ut i totalt 360 dagar.

Anmälan till AGS görs på särskild blankett som ska skrivas under av både arbetsgivaren och den sjuke. Läkarintyg ska också bifogas ansökan.

Under sjukdomstiden efter dag 14 behöver arbetsgivaren inte betala premier till Avtalspension SAF-LO. Premien betalas i stället av AFA. Det är därför viktigt att anmälan om AGS görs så snart som möjligt.

Kommentar

Det är den anställde själv som ska göra anmälan till AFA om sjukdom. Det bästa är dock att den som arbetar med företagets löner eller personal påminner om anmälan. Det är inte många anställda som vet om försäkringen i Avtalsgruppsjukförsäkring.

Bokföring

De avgifter som betalas för arbetsmarknadsförsäkringar debiteras konto 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar eller på konto 7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter.

Beskattning

Ersättning från AGS är skattepliktig. Vid utbetalningen görs avdrag med 30 % preliminärskatt.

AGB, Avgångsbidrag

Om en anställd måste sluta sin anställning på grund av arbetsbrist eller sjukdom kan han få avgångsbidrag från den här försäkringen. En av förutsättningarna för att en anställd ska kunna få avgångsbidrag är att han är 40 år fyllda då han tvingas sluta sin anställning.

Avgångsbidrag betalas ut längst till dess att den anställde fyller 65 år.

Anmälan till AFA Försäkring görs av arbetsgivaren när det gäller arbetsbrist eller hälsoskäl. Anmälan kan också göras av den anställde själv. Blankett för anmälan finns hos AFA Livförsäkring.

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TFA ger en kompletterande ersättning vid arbetsskada, d.v.s. vid arbetsolycksfall eller olycksfall på resa till eller från arbetet.

Från försäkringen kan den anställde få ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sveda och värk samt kostnader för läkemedel.

Vid ett arbetsolycksfall ska anmälan också göras till försäkringskassan. Man kan göra anmälan till TFA samtidigt. Den anställde får dock normalt ingen ersättning förrän försäkringskassan godkänt skadan som en arbetsskada.

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring

TGL ger ersättning till efterlevande vid dödsfall. Avsikten är att i första hand täcka kostnader i samband med dödsfallet t.ex. begravningskostnader.

Avgifter

AFA hette tidigare AMF. Försäkringarna administreras av Fora Försäkringscentral till vilken premier ska erläggas. Skadeanmälan ska dock skickas till AFA.

Avgifterna till FORA beror på företagets förväntade lönesumma under året. I början av året beräknas en preliminär lönesumma som anmäls till FORA.

FORA delar sedan upp avgiften på sex månader och fakturerar företaget varannan månad.

I början av påföljande år ska den slutliga lönesumman fastställas och rapporteras till FORA. I slutlönesumman ska ingå:

 • Bruttolön för alla anställda, även timanställda, vikarier och extrapersonal.

 • Bruttolön inklusive övertidsersättning, sjuklön, semesterersättning och semesterlön.

 • Bruttolön efter avdrag för hemdator.

 • Bruttolön för anställda med anställningsstöd eller lönebidrag, inklusive den del som arbetsgivaren får bidrag för.

 • Värdet av helt fri kost eller bostad.

 • Premie för livsarbetstidspensionen är pensionsgrundande och ska tas med. Även pengar till arbetstidskonto som den anställde valt att ta ut i kontanter eller betald ledig tid ska tas med.

 • Bruttolön till utlandsanställda och anställd VD.

I slutlönesumman ska inte ingå:

 • Kostnadsersättning eller skattepliktiga förmåner, t.ex. bilförmåner eller subventionerad kost.

 • Ersättning till uppdragsgivare.

 • Personer med arbetspraktik.