Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetsskadeförsäkring

Lag

I arbetsmiljölag (1977:1160) finns regler för hur arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på arbetsplatsen.

Skulle det trots allt hända att en anställd skadar sig på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet eller får en sjukdom som orsakats av arbetet kan personen få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Försäkringen gäller alla som arbetar, anställda, uppdragstagare eller egna företagare. Försäkringen gäller oavsett om arbetsgivaren är kollektivavtalsbunden eller inte. Ersättning betalas ut för vissa kostnader i samband med arbetsskadan. Ersättning kan också betalas ut för förlorad arbetsförtjänst.

Vid eventuell sjukskrivning på grund av arbetsskadan eller arbetssjukdomen sker utbetalning av sjukpenning enligt samma regler som vid övrig sjukdom.

Olycksfall

Som olycksfall betraktas en skada som skett i samband med arbetet. Händelsen ska enligt regler i arbetsskadeförsäkringen vara ”kortvarig, ovanlig och oförutsedd”. Man skiljer på en olycka som skett på arbetsplatsen och en olycka som skett på väg till eller från arbetsplatsen, s.k. färdolycksfall.

Arbetssjukdom

Om skadan beror på att något i arbetsmiljön påverkat den fysiska och psykiska hälsan negativt, talar man om arbetssjukdom. Försäkringen anger exempel på arbete som kan leda till arbetssjukdomar

 • tungt eller ensidigt arbete

 • vibrationer eller skakningar

 • buller

 • olika kemiska ämnen

 • psykiskt påfrestande arbetsförhållanden.

Enligt försäkringen räknas inte psykiska eller psykosomatiska sjukdomar som arbetsskada om sjukdomen beror på

 • företagsnedläggning

 • bristande uppskattning av arbetsinsatser

 • vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater.

Smitta

En del smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskador enligt försäkringen t.ex. gulsot och den s.k. sjukhussjukan. Försäkringen gäller om den anställde har blivit smittad

 • vid arbete inom sjukvården

 • vid annat arbete med behandling, vård eller omhändertagande av person som burit på smitta

 • vid arbete med djur eller material som burit på smitta

 • vid olycksfall i arbetet

 • vid arbete i laboratorium.

Anmälan

En anställd som drabbas av arbetsskada, arbetssjukdom eller smitta ska omgående anmäla detta till arbetsgivaren, om denne inte blivit informerad på annat sätt.

Arbetsgivaren ska göra en anmälan om arbetsskadan. Till arbetsgivarens hjälp finns numera en webbplats som tar emot anmälan och informerar berörda parter,anmalarbetsskada.se. Företagets skyddsombud ska få en kopia av anmälan.

Till anmälan ska också bifogas ett läkarutlåtande som utförligt beskriver sjukdomen eller skadan samt hur den uppstått och hur den påverkar de anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Försäkringskassan har medicinska försäkringsrådgivare som kan hjälpa till med de medicinska frågorna.

Arbetsgivaren ska också direkt ta kontakt med Arbetsmiljöverket om skadan lett till dödsfall eller svårare skada. Detta gäller också om flera skadats vid olyckstillfälle eller vid tillbud som inneburit skada för liv och hälsa.

Efter anmälan gör Försäkringskassan en utredning om skadan ska klassas som arbetsskada eller inte. Om Försäkringskassan kommer fram till att det rör sig om en arbetsskada kan följande ersättningar betalas ut:

Livränta

Livränta betalas ut till en anställd som råkat ut för en skada som påverkat arbetsförmågan med minst en femtondel. Minskningen av inkomsten måste vara minst en fjärdedel av det aktuella prisbasbeloppet. Livräntan ska täcka upp minskningen av inkomsten upp till 7,5 prisbasbelopp.

Försäkringen anger att livränta kan betalas ut

 • under arbetslivsinriktad rehabilitering

 • vid omplacering eller byte till annat arbete med lägre inkomst

 • när arbetsförmågan är varaktigt nedsatt eller kan antas bestå under minst ett år.

Livränta kan betalas ut under en begränsad tid eller tills vidare. När Försäkringskassan beräknar livräntan jämförs den anställdes inkomst före skadan och den inkomst den anställde beräknas få efter skadan.

Särskild arbetsskadeersättning

För att täcka kostnaden för två karensavdrag kan särskild arbetsskadeersättning betalas ut. Har den anställde fått fler än två karensavdrag som följd av skadan kan ansökan göras även för dessa kostnader.

Sjukvård utomlands

Om arbetsskadan uppstår vid arbete utomlands och den anställde måste söka vård där, kan ersättning betalas ut för kostnader som uppstått. Även om vårdkostnader uppstår utomlands för en tidigare klassad arbetsskada kan ersättning betalas ut.

Tandvård

Har arbetsskadan medfört kostnader för tandvård kan ersättning betalas ut. En förutsättning är dock att tandläkaren arbetar inom folktandvården eller finns i Försäkringskassans förteckning över tandläkare.

Särskilda hjälpmedel

Försäkringskassan kan också ersätta kostnader för särskilda hjälpmedel som kan behövas på grund av arbetsskadan.

Begravningshjälp

Om arbetsskadan lett till dödsfall kan begravningshjälp betalas ut till efterlevande. Begravningshjälpen är 30 % av aktuellt prisbasbelopp.

Livränta till efterlevande

Vid dödsfall på grund av arbetsskadan kan livränta betalas ut till efterlevande make, maka, partner eller barn.

Kommentar

Om ett olycksfall inträffar på arbetsplatsen, eller på resa till och från arbetet kan det vid första påseendet vara en okomplicerad skada. Den anställde har kanske cyklat omkull på vägen till arbetet.

Det är viktigt att anmälan till Försäkringskassan görs även om skadan är liten. Besvär av skadan kan uppstå flera år senare och det går inte då att anmäla en arbetsskada. Finns däremot en anmälan kan den anställde få hjälp eller ersättning även efter relativt lång tid.

Om arbetsgivaren är kollektivavtalsbunden är den anställde dessutom försäkrad enligt avtal. Anmälan om arbetsskada eller arbetssjukdom ska då också göras till TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Beskattning

Utbetalning av livränta görs av Försäkringskassan och är en skattepliktig ersättning.