Med arbetstid menas ”att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället och utför arbete eller är beredd att börja arbeta om det behövs”.

Lag

Ovanstående citat är hämtat ur arbetstidslag (1982:673). I arbetstidslagen finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta per vecka. Vi finner också bestämmelser om bl.a. veckovila, dygnsvila, pauser och raster.

Avtal

Den ordinarie arbetstiden är i förväg planerad och får för heltidsanställning uppgå till högst 40 timmar i veckan eller 40 timmar i genomsnitt under en begränsningsperiod. Vid deltidsanställning gäller den tid som har avtalats. Det är den planerade ordinarie arbetstiden som styr den anställdes fasta lön. Arbetstid utöver ordinarie arbetstid kan vara övertid, mertid eller jourtid. Ersättning för den typen av arbetstid regleras i kollektivavtal.

Den sammanlagda arbetstiden under en sjudagarsperiod får inte uppgå till mer än 48 timmar.

Begränsningsperiod, d.v.s. den tidsperiod som arbetstiden fördelas över, är för den ordinarie arbetstiden som huvudregel en vecka. Man kan i avtal och lokalt förhandla om annan begränsningsperiod, t.ex. företag som har kortare arbetstid på sommaren har en begränsningsperiod som sträcker sig över ett helt år.

Reglerna i arbetstidslagen är tillämpliga på nästan allt arbete man som anställd utför för en arbetsgivares räkning, oavsett om verksamheten är privat, statlig eller kommunal. Om verksamheten är permanent eller tillfällig spelar inte någon roll, inte heller om arbetstagaren är anställd tillsvidare eller för en begränsad tid. Följande arbeten är dock undantagna från lagen:

  • hemarbete, d.v.s. att den anställde utför arbetet i hemmet, t.ex. monterar kretskort

  • okontrollerbart arbete, t.ex. resande säljare

  • arbete som utförs av den som har en företagsledande ställning, t.ex. vd eller ledningsgrupp

  • arbete av den som själv får disponera sin arbetstid.

Om en arbetstagare har flera anställningar t ex en heltidsanställning hos en arbetsgivare och en deltidsanställning hos en annan ser man de båda anställningarna oberoende av varandra.

Det finns ingen regel i arbetstidslagen som anger hur lång arbetstiden maximalt får vara under ett dygn. Teoretiskt kan man tänka sig att koncentrera arbetstiden till ett par långa arbetsdagar under veckan. Det finns dock en regel om nattvila i arbetstidslagen, vilket gör att arbetstiden under dygnet begränsas.