Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

A-skatt

Lag

I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar socialavgifter.

Skatteavdrag görs av den som betalar ut ersättning för utfört arbete och skatteavdrag ska göras vid varje utbetalningstillfälle. Skatteavdraget är ingen kostnad för utbetalaren utan den avdragna skatten är den anställdes pengar som ska betalas till den anställdes skattekonto. Utbetalaren ska även betala sociala avgifter på ersättningen.

Vid varje utbetalningstillfälle ska utbetalaren lämna uppgift om hur mycket skatt som dragits av. Detta görs lämpligen genom att utbetalaren lämnar en lönespecifikation till den anställde. Lönespecifikationen är bevis på hur mycket skatt som dragits av och det är därför viktigt att mottagaren sparar lönespecifikationen, åtminstone till dess att arbetsgivardeklarationen är inlämnad av arbetsgivaren för den aktuella månaden.

Skatteavdrag görs från kontant ersättning för utfört arbete och andra ersättningar som jämställs med ersättning för arbete, t.ex. avgångsvederlag och pension.

Vid ett anställningsförhållande kan den anställde, förutom kontant bruttolön, få olika förmåner, t.ex. bil, kost, bostad m.m. Värdet på dessa förmåner ska ingå i underlaget för beräkning av preliminärskatt.

Om en anställd vid sidan av lönen får ersättningar för kostnader han haft i arbetet gäller följande:

  • Skatteavdrag ska inte göras på kostnadsersättningen om kostnaden är avdragsgill i den anställdes deklaration.

  • Om kostnadsersättningen som betalas ut överstiger avdragsgilla belopp ska den överstigande delen ingå i beräkningsunderlaget för preliminärskatt.

  • Om kostnaden inte är avdragsgill i deklarationen ska skatteavdrag göras på hela ersättningen.

  • Om traktamentsersättning utbetalats ska den del som överstiger skattefria schablonbelopp ingå i skatteberäkningsunderlaget.

  • Om milersättning utbetalats ska den del som överstiger skattefri schablon ingå i skatteberäkningsunderlaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...