Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Avdrag för anställdas utgifter i arbete

Lag

Kostnadsavdrag kallas från och med 2012 för avdrag för anställdas utgifter i arbetet. Inom vissa yrkesgrupper kan den anställde ha kostnader för arbetets utförande. Kostnader för vilka arbetsgivaren inte betalar kostnadsersättning. I stället kan arbetsgivaren vid beräkning av preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter göra avdrag för anställdas utgifter i arbetet. Regler för dessa kostnadsavdrag finns i skatteförfarandelag (2011:1244).

För nedanstående yrkesgrupper beräknas avdraget enligt en av Skatteverket fastställd schablon som beräknas i procent av bruttolönen eller ersättningen. Kostnadsavdraget får göras under förutsättning att kostnaderna uppgår till minst 10 % av den anställdes sammanlagda bruttolön under inkomståret. Självfallet får arbetsgivaren inte ha betalat ut kostnadsersättning till den anställde utan denne måste själv ha betalat kostnaderna.

För skogskörare som har egen häst och eget fordon

35 %

För skogshuggare som har egen motorsåg

15 %

För hemarbetande hos industriföretag som håller egen maskin för sömnad och dylikt

15 %

För fritidsombud hos försäkringsbolag

30 %

För musiker och sångartister vid högst en månads

anställning

30 %

Försäljare inom gravvårdsbranschen

15 %

För andra yrkesgrupper kan arbetsgivaren ansöka om avdrag hos Skatteverket. Blankett finns på Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se. På blanketten ska göras en specifikation för de huvudsakliga kostnaderna. Skatteverket gör sedan en beräkning av de avdrag som blir aktuella för arbetsgivaren.

Kommentar

Kostnadsavdraget minskar den anställdes underlag för beräkning av preliminärskatt. På det sättet får den anställde skattefri ersättning för sina kostnader för arbetets utförande.

Kostnadsavdraget minskar också arbetsgivarens underlag för arbetsgivaravgifter. Avdraget görs i ruta 51 på arbetgivardeklarationen.