Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Avtalsgruppförsäkring, AGS

Avtal

När arbetsgivaren har tecknat avtal med ett fackförbund eller är medlem i ett arbetsgivarförbund, ska han teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

Svenskt Näringsliv - LO

Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, ett s.k. arbetaravtal, är han tvungen att teckna de s.k. AFA-försäkringarna samt Avtalspension SAF-LO. Även arbetsgivare som inte är avtalsbundna kan teckna arbetsmarknadsförsäkringar för sina anställda.

AGS är en försäkring som ingår i AFA-försäkringarna, som gäller vid sjukdom eller arbetsskada. Den kompletterar den ersättning som betalas ut från försäkringskassan.

I princip omfattas alla arbetare av avtalsgruppsjukförsäkringen. Man måste dock ha varit anställd i 90 dagar innan försäkringen börjar gälla.

För att få ersättning från AGS måste den anställde fylla i och skicka in blanketten ”Anmälan till avtalsgruppsjukförsäkring, AGS och Premiebefrielseförsäkring”. Blanketten ska finnas hos arbetsgivaren eller fackföreningen. Den kan också hämtas påwww.afa.se. Till ansökan ska också bifogas läkarintyg för hela sjukskrivningsperioden samt intyg från Försäkringskassan om utbetald sjukpenning.

Ersättning från AGS betalas också ut om sjukpenningen övergår till aktivitetsersättning eller sjukersättning. I de fallen ska också Försäkringskassans beslut bifogas ansökan.

Ersättningen från AGS betalas ut per dag när sjukpenning eller rehabiliteringspenning från Försäkringskassan betalas ut. Ersättningen motsvarar 12,5 % av sjuk- eller rehabiliteringspenningen. Ersättning betalas inte ut de dagar då arbetsgivaren betalar ut sjuklön, vanligen t.o.m. dag 14. I vissa fall betalar arbetsgivaren sjuklön även efter dag 14 och i de fallen betalas inte ersättning från AGS ut förrän sjuklön från arbetsgivaren har upphört.

För den som har aktivitets- eller sjukersättning betalas ersättning från AGS ut per månad. Ersättning betalas ut fr.o.m. månaden efter det att Försäkringskassan beslutat om sjuk- eller aktivitetsersättning. Storleken på den ersättning som betalas ut är beroende på vilken sjukpenninggrundande inkomst den anställde har.

Ersättning från AGS betalas inte för läkarvård, mediciner eller merkostnad i samband med sjukdom eller arbetsskada.

Under sjukdomstiden efter dag 15 behöver arbetsgivaren inte betala premier till Avtalspension SAF-LO. Premien betalas i stället av premiebefrielseförsäkringen.

Kommentar

Det är den anställde själv som ska göra anmälan till AFA vid sjukdom. Det bästa är dock att den som arbetar med företagets löner eller personal påminner om anmälan. Det är inte många anställda som känner till försäkringen.

Beskattning

Ersättning från AGS är skattepliktig. Vid utbetalningen gör försäkringsbolaget avdrag med 30 % preliminärskatt.