Basräntan fastställs av Skatteverket. Basräntan styr räntesatserna för under- respektive överskott på skattekonto.

Basräntan följer det allmänna ränteläget. Det gör att räntan kan ändras under året. Basräntan beräknas efter den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar. Man beräknar tiden från och med den 16:e dagen i en månad till och med den 15:e dagen månaden efter. Basräntan ändras när genomsnittsräntan, efter avrundning, ändras en procentenhet.