Lag

I inkomstskattelag (1999:1229) finns regler för konferens- och studieresor. Hur resan benämns har ingen betydelse när det gäller beskattningen för de anställda. Det är resans innehåll som avgör om de anställda ska beskattas eller inte.

I stället för kontant ersättning kan en arbetsgivare belöna en anställd som utfört ett gott arbete med en semesterresa. Det kan handla om uppnådda försäljningsmål, belöning för förslag till förbättringar m.m. En sådan belöningsresa är oftast att betrakta som en skattepliktig förmån för den anställde.

Reseförmånen ska värderas enligt marknadsvärde, d.v.s. det värde som företaget betalat för resan inklusive moms.

En belöningsresa är en skattepliktig förmån även om den utgetts av annan än arbetsgivaren. Det kan t.ex. vara en generalagent som utlyst en säljtävling bland sina återförsäljare med en resa som pris.

Det är utgivaren av belöningsresan, som ska betala arbetsgivaravgifter och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Skatteavdrag för förmånen kan bara göras om annan kontant ersättning betalas ut samtidigt.

I vissa fall kan resan anses som en icke skattepliktig förmån. Resan ska då ha väsentliga inslag av arbete som är till nytta för arbetsgivaren. Nyttan av resan ska i princip kunna avläsas i företagets resultat. Detta innebär att resan därför ska innehålla utbildning och information. Detta kan vara studiebesök, grupparbeten, föreläsningar m.m. Resan kan naturligtvis också innehålla ett visst mått av nöjen och avkoppling men detta får inte överväga.

För att visa att resan inte enbart varit för avkoppling och nöje bör det finnas ett program för vistelsen.

Kommentar

Eftersom det är utgivaren av belöningsresan som ska redovisa förmånen till Skatteverket är det viktigt att alla personuppgifter för den som erhållit förmånen finns tillgängliga. Är det en anställd i företaget, som fått förmånen, finns oftast dessa uppgifter men om det är en person som ej är anställd i företaget, måste löneadministratören informeras om dessa uppgifter.

Bokföring

Arbetsgivarens kostnad för en belöningsresa debiteras lämpligt konto i kontogrupp 7380 Kostnader för förmåner till anställda.