Lag

En bilförmån uppstår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger. Enbart möjligheten att använda arbetsgivarens bil privat föranleder inte förmånsbeskattning.

Skatteverket anger också att om den anställde enbart i ringa omfattning använder arbetsgivarens bil privat, så uppstår ingen bilförmån. Med ringa omfattning menas högst 10 gånger på ett år och maximalt 100 mils körsträcka. Om någon av de angivna förutsättningarna överskrids uppstår en förmån.

Oavsett om en anställd använder sin egen privata bil eller en bil som arbetsgivaren äger räknas resor till och från arbetet som privatresor.

Beräkning av bilförmån

Beräkning av värdet på bilförmånen görs enligt Skatteverkets schabloner och uträkningen görs med utgångspunkt från bilens nybilspris och eventuell extrautrustning, prisbasbeloppet och statslåneräntan. För bilar med tillverkningsår 2018 eller senare ska fordonsskatten läggas till i beräkningen av bilförmånen.

Vid beräkning av värdet för bilförmån ska utgifter för väg-, bro-, och färjeavgifter samt trängselskatter inte ingå.

Riksdagen har beslutat om ett golvbelopp gällande statslåneräntan. Om statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret är negativ, eller lägre än 0,5 procent, ska räntesatsen 0,5 procent användas vid beräkning av bilförmån och ränteförmån. Regeln om golvbelopp gäller från och med den 1 januari 2017.

Inköpsvärde - bil

Nybilspriset är det listpris som fastställts av Skatteverket och finns på Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se. Nybilspriset är exklusive eventuell extrautrustning till bilen.

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset när bilförmånsvärdet beräknas.

Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad så att den går lätt att avlägsna. Även utrustning som införskaffas senare än vid inköpet av bilen ska medräknas i bilförmånsvärdet. Det betyder att man kanske får räkna om förmånsvärdet på bilen efter en tid.

Som extrautrustning räknas, om utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen, automatisk växellåda, antisladd- och antispinnsystem, nivåreglering, farthållare, extraljus, luftkonditionering, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, eluppvärmd vindruta, elmanövrerade backspeglar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, alkolås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, bandspelare, CD/DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator.

Om en återförsäljare lämnar rimliga rabatter på extrautrustning bör man ta hänsyn till detta vid förmånsberäkningen.

Förmånsvärdesberäkning

Sedan den 1 juli 2021 finns tre olika beräkningsmodeller för värdering av bilförmån och vilken modell som är tillämplig beror på när den aktuella bilen togs i trafik första gången:

 • före den 1 juli 2018,

 • från den 1 juli 2018 till den 30 juni 2021, samt

 • från den 1 juli 2021

Det enklaste sättet att beräkna bilförmånen är att använda sig av den e-tjänst för bilförmånsberäkning som finns på Skatteverkets hemsida.

Värdet på bilförmånen för en bil som togs i trafik första gången den 1 juli 2021 eller senare beräknas så här:

 • 29 % av ett prisbasbelopp

 • Bilens nybilspris inklusive extrautrustning multiplicerat med 70 % av statslåneräntan och en (1) procentenhet

 • 13 % av nybilspriset inklusive extrautrustning

 • Bilens fordonsskatt

Exempel

En bil tillverkad 2022 kostade 507 000 kronor i inköp inklusive utrustning. Förmånsvärdet för 2024 blir då:

Om bilen togs i trafik första gången under perioden 1 juli 2018-30 juni 2021

 • 29 % av ett prisbasbelopp

 • Bilens nybilspris inklusive extrautrustning multiplicerat med 75% av statslåneräntan

 • 9 % av nybilspriset inklusive extrautrustning upp till 7,5 prisbasbelopp

 • 20 % av nybilspriset inklusive extrautrustning över 7,5 prisbasbelopp

 • Bilens fordonsskatt

Om bilen togs i trafik före den 1 juli 2018

 • 31,7 % av ett prisbasbelopp

 • Bilens nybilspris inklusive extrautrustning multiplicerat med 75 % av statslåneräntan

 • 9 % av nybilspriset inklusive extrautrustning upp till 7,5 prisbasbelopp

 • 20 % av den del av nybilspriset inklusive extrautrustning som överstiger 7,5 prisbasbelopp

Kommentar

Bilförmånsvärdet måste räknas om i början av varje år eftersom prisbasbeloppet och statslåneräntan förändras. Nybilspriset är dock detsamma till dess att bilen är sex år eller äldre.

Bilar sex år och äldre

Är förmånsbilen sex år eller äldre ska nybilspriset motsvara fyra prisbasbelopp, under 2024 motsvarar detta 4 × 57 300 kronor = 229 200, om inte det verkliga nybilspriset inklusive utrustning är högre. När man ska beräkna om verkligt nybilspris eller nybilspris motsvarande fyra prisbasbelopp ska användas, ska till det verkliga nybilspriset läggas inköpspris för extrautrustning. Det ska däremot inte läggas till vid beräkningen av fyra prisbasbelopp. Är då det verkliga nybilspriset högre ska detta användas.

Nedsättning av förmånsvärdet

Om den anställde från sin nettolön betalar helt eller delvis för sin bilförmån ska värdet på bilförmånen minskas med det belopp den anställde betalar till arbetsgivaren. Ett avdrag från bruttolönen däremot minskar inte förmånsvärdet.

Om den anställde med nettolönen betalar vissa kostnader för bilen till exempel fordonsskatt, försäkringar med mera minskar detta också förmånsvärdet.

Omfattande tjänstekörning

Om en anställd har en omfattande tjänstekörning med förmånsbilen kan förmånsvärdet minskas till 75 % av det framräknade förmånsvärdet. Med omfattande menar Skatteverket minst 3 000 mil per kalenderår. I de fall man är säker på att den anställde kommer att köra så mycket kan man reducera förmånsvärdet redan i början av året utan särskild ansökan hos Skatteverket. I de fall man märker att den anställde inte uppnår 3 000 mil måste förmånsvärdet justeras från början av året och arbetsgivardeklarationen på individnivå måste justeras för respektive månad. Däremot görs inget extra skatteavdrag om inte den anställde själv begär det, så kallad frivillig skatt.

Sjukdom

Om en anställd blir långvarigt sjuk och inte kan använda förmånsbilen kan förmånsvärdet justeras. Förutsättningen är dock att sjukskrivningen varat mer än tre månader. Förmånsvärdet för året kan då justeras med 1/9 per hel kalendermånad som den anställde inte kunnat använda bilen. Det betyder högst nio månader under ett kalenderår.

Byte av bil

Om den anställde byter bil ska förmånsvärdet beräknas för den bil den anställde haft längst tid under månaden.

I de fall den anställde är utan bil under en del av månaden, till exempel i början av ett bilförmånsinnehav eller byte av bil ska förmånsvärde för hel månad tas upp vid beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Man kan aldrig räkna med ett halvt förmånsvärde under en månad.

Kod för bilförmån

Varje bilmodell har en sjusiffrig kod som anger bilens märke med två bokstäver, bilens årsmodell/tillverkningsår som anges två siffror samt bilens modellkod som anges med tre siffror.

Bokföring

Värdet på bilförmånen är ingen avdragsgill kostnad för företaget och bokförs heller inte i företagets räkenskaper.

Det är de kostnader som företaget har för de anställdas bilförmåner, som debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil.

Beskattning

För den anställde

Värdet på förmånen minus det den anställde betalt från nettolönen är underlag för beräkning av preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Bilförmånsvärdet är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på arbetsgivardeklaration på individnivå.