Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Bilförmån

Lag

En bilförmån uppstår enligt inkomstskattelagen (1999:1229) när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger. Enbart möjligheten att använda arbetsgivarens bil privat föranleder inte förmånsbeskattning.

Skatteverket anger också att om den anställde enbart i ringa omfattning använder arbetsgivarens bil privat, så uppstår ingen bilförmån. Med ringa omfattning menas högst 10 gånger på ett år och maximalt 100 mils körsträcka. Om någon av de angivna förutsättningarna överskrids uppstår en förmån.

När en anställd har bilförmån räknas resorna till och från arbetet som privatresor.

Beräkning av bilförmån

Beräkning av värdet på bilförmånen görs enligt Skatteverkets schabloner. Uträkningen görs med utgångspunkt från bilens nybilspris, utrustning, prisbasbeloppet och statslåneräntan.

Riksdagen har beslutat om ett golvbelopp gällande statslåneräntan. Om statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret är negativ, eller lägre än 0,5 procent, ska räntesatsen 0,5 procent användas vid beräkning av bilförmån och ränteförmån. Regeln om golvbelopp gäller från och med den 1 januari 2017.

Inköpsvärde - bil

Nybilspriset är det listpris som fastställts av Skatteverket. Det priset finner man dels i Skatteverkets informationsfolder för bilförmåner och dels på Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.se. Nybilspriset är exklusive eventuell extrautrustning till bilen.

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad så att den går lätt att avlägsna. Även utrustning som införskaffas senare än vid inköpet av bilen ska medräknas i bilförmånsvärdet. Det betyder att man kanske får räkna om förmånsvärdet på bilen efter en tid.

Som extrautrustning räknas, om utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen, automatisk växellåda, antisladd- och antispinnsystem, nivåreglering, farthållare, extraljus, luftkonditionering, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, eluppvärmd vindruta, elmanövrerade backspeglar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, alkolås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, bandspelare, CD/DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator.

Om en återförsäljare lämnar rimliga rabatter på extrautrustning bör man ta hänsyn till detta vid förmånsberäkningen.

Förmånsvärdesberäkning

Värdet på bilförmånen beräknas så här:

31,7 % av prisbasbeloppet för bilar tillverkade före 2018. 29 % av prisbasbeloppet gäller för bilar tillverkade 2018 och senare.

75 % av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret gånger nybilspriset inklusive utrustning. Statslåneräntan ska dock beräknas som lägst 0,5 %.

9 % av nybilspriset inklusive utrustning upp till 7,5 prisbasbelopp.

20 % av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

För bilar med tillverkningsår 2018 eller senare ska fordonsskatten läggas till i beräkningen av bilförmånen.

Vid beräkning av värdet för bilförmån ska utgifter för väg-, bro-, och färjeavgifter samt trängselskatter inte ingå.

Exempel

En bil tillverkad 2020 kostade 223 000 kronor i inköp inklusive utrustning. Förmånsvärdet för 2021 blir då:

Förmånsvärdet som räknas fram omfattar bilen, skatt, försäkringar, reparationer m.m. dock inte drivmedel. För bilar som nyregistreras från 1 juli 2018 ska bilens fordonsskatt läggas till förmånsberäkningen.

Från och med 1 juli 2021 gäller nya regler för beräkning av bilförmån. De nya reglerna gäller endast för fordon som tas i trafik från och med detta datum (för äldre bilar gäller de gamla reglerna).

Förmånsvärdet per år enligt de nya reglerna beräknas så här:

29 % av ett prisbelopp.

Bilens nybilspris multiplicerat med 70 % av statslåneräntan och en (0,01) procentenhet.

13 % av nybilspriset.

Bilens fordonsskatt.

Kommentar

På Skatteverkets hemsidawww.skatteverket.sefinns ett uträkningsprogram för förmånsvärden. Det är mycket enkelt att använda och givetvis ska man använda alla hjälpmedel som finns att tillgå. Men man bör känna till vad som ska ingå i ett bilförmånsvärde. På grund av de värden som ska räknas fram, följer också att bilförmånsvärdet måste räknas om i början av varje år, eftersom prisbasbeloppet och statslåneräntan förändras. Nybilspriset är dock detsamma till dess att bilen är sex år eller äldre.

Bilar sex år och äldre

Är förmånsbilen sex år eller äldre ska nybilspriset motsvara fyra prisbasbelopp, under 2021 motsvarar detta 4 × 47 600 kronor = 190 400 kronor, om inte det verkliga nybilspriset inklusive utrustning är högre. När man ska beräkna om verkligt nybilspris eller nybilspris motsvarande fyra prisbasbelopp ska användas, ska till det verkliga nybilspriset läggas inköpspris för extrautrustning. Det ska däremot inte läggas till vid beräkningen av fyra prisbasbelopp. Är då det verkliga nybilspriset högre ska detta användas.

Nedsättning av förmånsvärdet

Om den anställde från sin nettolön betalar, utöver drivmedel, för sin bilförmån ska värdet på bilförmånen minskas med det belopp den anställde betalar till arbetsgivaren. Ett avdrag från bruttolönen däremot minskar inte förmånsvärdet.

Om den anställde med nettolönen betalar vissa kostnader för bilen t.ex. fordonsskatt, försäkringar m.m. minskar detta också förmånsvärdet.

Omfattande tjänstekörning

När en anställd har en omfattande tjänstekörning med förmånsbilen kan förmånsvärdet minskas till 75 % av det framräknade förmånsvärdet. Med omfattande menar Skatteverket minst 3 000 mil per kalenderår. I de fall man är säker på att den anställde kommer att köra så mycket kan man reducera förmånsvärdet i början av året och sedan ha en noggrann uppföljning av körsträckan. I de fall man märker att den anställde inte uppnår 3 000 mil måste förmånsvärdet justeras från början av året. Arbetsgivaren måste också göra justeringar av arbetsgivardeklarationerna. Däremot görs inget extra skatteavdrag om inte den anställde själv begär det, s.k. frivillig skatt.

Justering av förmånsvärdet på grund omfattande tjänstekörning kan göras utan särskild ansökan hos Skatteverket.

Sjukdom

Om en anställd blir långvarigt sjuk och inte kan använda förmånsbilen kan förmånsvärdet justeras. Förutsättningen är dock att sjukskrivningen varat mer än tre månader. Förmånsvärdet för året kan då justeras med 1/9 per hel kalendermånad som den anställde inte kunnat använda bilen. Det betyder högst nio månader under ett kalenderår.

Byte av bil

Om den anställde byter bil ska förmånsvärdet beräknas för den bil den anställde haft längst tid under månaden.

I de fall den anställde är utan bil under en del av månaden, t.ex. i början av ett bilförmånsinnehav eller byte av bil ska förmånsvärde för hel månad tas upp vid beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Man kan aldrig räkna med ett halvt förmånsvärde under en månad.

Kod för bilförmån

Varje bilmodell har en sjusiffrig kod som anger bilens märke med två bokstäver, bilens årsmodell/tillverkningsår som anges två siffror samt bilens modellkod som anges med tre siffror.

Bokföring

Värdet på bilförmånen är ingen avdragsgill kostnad för företaget och bokförs heller inte i företagets räkenskaper.

Det är de kostnader som företaget har för de anställdas bilförmåner, som debiteras konto 5610 Personbilskostnader eller konto 7385 Kostnader för fri bil.

Beskattning

För den anställde

Värdet på förmånen minus det den anställde betalt från nettolönen är underlag för beräkning av preliminärskatt.

För arbetsgivaren

Bilförmånsvärdet är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på arbetsgivardeklaration på individnivå.