Lag

En fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Man skiljer på värderingen av förmånen för arbetsgivaren och den anställde. För arbetsgivaren gäller beräkning enligt schablon och för den anställde gäller marknadsvärdet. Regler för bostadsförmån finns i inkomstskattelagen (1999:1229).

För arbetsgivaren

Vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter beräknas värdet schablonmässigt. Förmånsvärdet av en bostad i småhus eller flerfamiljshus, ska enligt skatteförfarandelag (2011:1244) bestämmas till ett genomsnittligt värde per kvadratmeter bostadsyta för jämförbara bostäder. Man har delat in Sverige i områden, som ansetts vara enhetliga i fråga om boendekostnader.

För inkomståret 2024 har man fastställt följande schablonbelopp.

Område

Bostadsförmånsvärde beräknat per kvadratmeter bostadsyta

kronor/månad

kronor/år

Stor-Stockholm

129

1 553

Stor-Göteborg

117

1 400

Stor-Malmö

125

1 497

Tätorter som ligger i kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

113

1 358

Tätorter som ligger i övriga kommuner

99

1 188

Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö samt utanför annan tätort och dess närområden

89

1 069

Ovanstående värden avser en omöblerad bostad inklusive värme men exklusive hushållsel. Om arbetsgivaren också betalar hushållsel, möbler, garage, städning och liknande ska dessa förmåner värderas och redovisas separat.

Bostadens kvadratmeteryta framgår oftast av hyreskontraktet i en flerfamiljsfastighet och för småhus finns uppgift om boytan i fastighetsregistren.

Om den anställde betalar för sin bostadsförmån med sin nettolön, t.ex. avdrag på nettolönen, minskar detta förmånsvärdet. Vanligen är detta belopp den överenskomna hyran för bostaden. Om däremot den anställde får ett bruttolöneavdrag minskar detta inte förmånsvärdet.

Arbetsgivaren kan i vissa situationer ansöka hos Skatteverket för justering av det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet:

  • Om hyrespriset på orten där bostaden är belägen understiger schablonvärdet med mer än 10 %.

  • är större än vad den anställde och hans familj behöver p.g.a. omfattande representationsskyldighet.

För den anställde

Värdering av bostadsförmån ska för den anställde beräknas efter det hyrespris som gäller på orten, marknadsvärde. För bostad i flerfamiljshus är hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen på orten utgångspunkt vid beräkningen. De allmänna bostadsföretagens hyror styr beräkningen av bostadsförmånen även i privatägda hyreshus.

Det är svårare att få fram värdet för bostäder i villa. Därför värderas de som regel med ledning av hyresnivån hos allmänna bostadsföretagen på orten. Man tar då hänsyn till bostadens storlek, läge, standard m.m.

Om bostaden är större än vad familjen faktiskt skulle behöva kan bostadsförmånen justeras. Det här berör anställda där en tjänst är förenad med en tjänstebostad. Det här gäller t.ex. landshövdingar, biskopar m.fl. När en tjänstebostad har anvisats är den som innehar tjänsten skyldig att bo i bostaden. Den anställde har inget val i dessa fall.

Värdet på en tjänstebostad som är större än vad den anställde och familj behöver, ska beräknas till värdet av en normal bostad. Detta gäller också om bostaden på grund av representationsskyldighet är större än vad familjen normalt skulle behöva.

Om arbetsgivaren betalar för trådgårdsskötsel, sophämtning m.m. som är förknippat med skötsel av en villa, ska dessa förmåner värderas till marknadsvärde och redovisas separat.

Kommentar

Värdet på bostadsförmånen skiljer sig åt vad gäller arbetsgivarens beräkning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och den anställdes beräkning. Detta innebär att den anställde i sin inkomstdeklaration redovisar ett annat bostadsförmånsvärde, än vad som redovisats av arbetsgivaren på arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Om arbetsgivaren ansöker hos Skatteverket om justering av värdet på bostadsförmånen innebär inte detta automatiskt att den anställde kan använda samma justering vid sin inkomstdeklaration.

Fri bostad och kost i privathem

För de som arbetar i arbetsgivarens hushåll, t.ex. aupair, barnflickor eller liknande finns andra schablonvärden. Bostad i arbetsgivarens villa eller lägenhet ska värderas till:

  • 20 kronor per dag

  • 600 kronor för hel kalendermånad

  • 50 kronor för två eller flera måltider per dag

  • en fri måltid per dag beskattas inte.

Dessa schablonvärden används för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt även för den anställdes inkomstdeklaration.

Om den anställde får en bostadsförmån i en lägenhet eller hus som är skilt från arbetsgivarens hushåll, ska bostadsförmånen beräknas enligt schablon för arbetsgivaren och marknadsvärde för den anställde.

Sjömän

För anställda som arbetar och har sjöinkomst på svenskt fartyg ska fritt logi värderas till 0 kronor. Detta gäller både för arbetsgivarens beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt den anställdes inkomstdeklaration.