Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Bostadsförmån

Lag

En fri eller subventionerad bostad är en skattepliktig förmån. Man skiljer på värderingen av förmånen för arbetsgivaren och den anställde. För arbetsgivaren gäller beräkning enligt schablon och för den anställde gäller marknadsvärdet. Regler för bostadsförmån finns i inkomstskattelagen (1999:1229).

För arbetsgivaren

Vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter beräknas värdet schablonmässigt. Förmånsvärdet av en bostad i småhus eller flerfamiljshus, ska enligt skatteförfarandelag (2011:1244) bestämmas till ett genomsnittligt värde per kvadratmeter bostadsyta för jämförbara bostäder. Man har delat in Sverige i områden, som ansetts vara enhetliga i fråga om boendekostnader.

För inkomståret 2021 har man fastställt följande schablonbelopp.

Område

Bostadsförmånsvärde beräknat per kvadratmeter bostadsyta

kronor/månad

kronor/år

Stor-Stockholm

113

1 353

Stor-Göteborg

102

1 220

Tätorter som ligger i kommuner i övrigt med mer än 75 000 invånare

99

1 183

Tätorter som ligger i övriga kommuner

86

1 087

Bostad belägen utanför Stor-Stockholm, Stor-Göteborg samt utanför annan tätort och dess närområden

78

933

Ovanstående värden avser en omöblerad bostad inklusive värme men exklusive hushållsel. Om arbetsgivaren också betalar hushållsel, möbler, garage, städning och liknande ska dessa förmåner värderas och redovisas separat.

Bostadens kvadratmeteryta framgår oftast av hyreskontraktet i en flerfamiljsfastighet och för småhus finns uppgift om boytan i fastighetsregistren.

Om den anställde betalar för sin bostadsförmån med sin nettolön, t.ex. avdrag på nettolönen, minskar detta förmånsvärdet. Vanligen är detta belopp den överenskomna hyran för bostaden. Om däremot den anställde får ett bruttolöneavdrag minskar detta inte förmånsvärdet.

Arbetsgivaren kan i vissa situationer ansöka hos Skatteverket för justering av det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet:

 • Om hyrespriset på orten där bostaden är belägen understiger schablonvärdet med mer än 10 %.

 • är större än vad den anställde och hans familj behöver p.g.a. omfattande representationsskyldighet.

För den anställde

Värdering av bostadsförmån ska för den anställde beräknas efter det hyrespris som gäller på orten, marknadsvärde. För bostad i flerfamiljshus är hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagen på orten utgångspunkt vid beräkningen. De allmänna bostadsföretagens hyror styr beräkningen av bostadsförmånen även i privatägda hyreshus.

Det är svårare att få fram värdet för bostäder i villa. Därför värderas de som regel med ledning av hyresnivån hos allmänna bostadsföretagen på orten. Man tar då hänsyn till bostadens storlek, läge, standard m.m.

Om bostaden är större än vad familjen faktiskt skulle behöva kan bostadsförmånen justeras. Det här berör anställda där en tjänst är förenad med en tjänstebostad. Det här gäller t.ex. landshövdingar, biskopar m.fl. När en tjänstebostad har anvisats är den som innehar tjänsten skyldig att bo i bostaden. Den anställde har inget val i dessa fall.

Värdet på en tjänstebostad som är större än vad den anställde och familj behöver, ska beräknas till värdet av en normal bostad. Detta gäller också om bostaden på grund av representationsskyldighet är större än vad familjen normalt skulle behöva.

Om arbetsgivaren betalar för trådgårdsskötsel, sophämtning m.m. som är förknippat med skötsel av en villa, ska dessa förmåner värderas till marknadsvärde och redovisas separat.

Kommentar

Värdet på bostadsförmånen skiljer sig åt vad gäller arbetsgivarens beräkning av preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och den anställdes beräkning. Detta innebär att den anställde i sin inkomstdeklaration redovisar ett annat bostadsförmånsvärde, än vad som redovisats av arbetsgivaren på arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Om arbetsgivaren ansöker hos Skatteverket om justering av värdet på bostadsförmånen innebär inte detta automatiskt att den anställde kan använda samma justering vid sin inkomstdeklaration.

Fri bostad och kost i privathem

För de som arbetar i arbetsgivarens hushåll, t.ex. aupair, barnflickor eller liknande finns andra schablonvärden. Bostad i arbetsgivarens villa eller lägenhet ska värderas till:

 • 20 kronor per dag

 • 600 kronor för hel kalendermånad

 • 50 kronor för två eller flera måltider per dag

 • en fri måltid per dag beskattas inte.

Dessa schablonvärden används för beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt även för den anställdes inkomstdeklaration.

Om den anställde får en bostadsförmån i en lägenhet eller hus som är skilt från arbetsgivarens hushåll, ska bostadsförmånen beräknas enligt schablon för arbetsgivaren och marknadsvärde för den anställde.

Sjömän

För anställda som arbetar och har sjöinkomst på svenskt fartyg ska fritt logi värderas till 0 kronor. Detta gäller både för arbetsgivarens beräkning av preliminärskatt och arbetsgivaravgifter samt den anställdes inkomstdeklaration.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...