En anställd som har en bilförmån, kan antingen betala drivmedel för sina skattade pengar eller låta arbetsgivaren stå för bensinkostnaden. Vad som är aktuellt avgörs av företagets tjänstebilspolicy.

Om arbetsgivaren står för bensinkostnaden, t.ex. genom att den anställde har ett bensinkort utfärdat på företaget, uppstår en drivmedelsförmån för den privatkörning, som den anställde haft under månaden.

Kommentar

I höstbudgeten 2022 föreslog regeringen att förmån av fri laddning av elbilar på arbetsplatsen ska undantas från beskattning under perioden 1 juli 2023-30 juni 2026. Riksdagen antog i slutet av maj förslaget som därmed trädde i kraft från och med den 1 juli 2023. Skattefriheten omfattar laddning av såväl privata bilar som förmånsbilar, samt även lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

Den anställde ska varje månad lämna en körjournal till arbetsgivaren av vilken det ska framgå hur många mil förmånsbilen har körts under månaden. Dessutom ska körjournalen visa hur stor andel av milen som utgjorts av tjänstekörning. Körning utöver tjänstekörningen betraktas då som privat körning.

Värdet på privatkörningen räknas ut med hjälp av drivmedelsfakturorna. Man ser hur långt den anställde kört totalt under månaden och hur mycket bensin som har gått åt.

Exempel

Kalle har lämnat en körjournal till arbetsgivaren där det framgår att han kört totalt 350 mil med sin förmånsbil under månaden. Av dessa utgjorde 200 mil tjänstekörning. Resterande 150 mil är privat körning. Genomsnittspriset för bensinen var 14,37 per mil. Kalles drivmedelsförmån för den privata körningen blir 150 mil × 14,37 = 2 155,50.

När arbetsgivaren står för fritt drivmedel till en förmånsbil ska drivmedelsförmånen räknas upp med 20 %.

Kalles löneberäkning blir:

drivmedelsforman-01

Beskattning

Värdet på drivmedelsförmånen ökar underlaget för beräkning av preliminärskatt. Den preliminära skatten dras från den kontanta bruttolönen.

Drivmedelsförmånen, inklusive uppräkning, redovisas i redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Arbetsgivaravgifterna beräknas automatiskt på förmånsvärdet exklusive uppräkning.

När arbetsgivaren står för drivmedel till en anställds privata bil, ska värdet på bensinen inte räknas upp med 20 %. I arbetsgivardeklarationen på individnivå redovisas detta som övrig skattepliktig förmån.

Kommentar

Det är viktigt att man skapar ordentliga rutiner på företaget när det gäller redovisning av tjänste- och privatmil. Redovisning av fritt drivmedel är undantaget från den s.k. kontantprincipen, d.v.s. förmånen beskattas månaden efter att den åtnjutits. Likaså redovisas arbetsgivaravgiften månaden efter.

Drivmedelsförmån ingår i den pensionsgrundande inkomsten som Skatteverket årligen beslutar om. .