Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Endagstraktamente

Lag

Regler för avdragsrätt för fördyrade levnadskostnader vid tjänsteresa finns i inkomstskattelag (1999:1229). Traktamentet ska alltså täcka de merkostnader den anställde har haft i samband med sin tjänsteresa. Den anställde skulle, om han betalar de här kostnaderna själv, ha avdragsrätt i sin inkomstdeklaration. I och med att arbetsgivaren betalar ut traktamente för täckande av merkostnaderna, sker en tyst kvittning av kostnaderna, och arbetsgivaren kan betala ut traktamente skattefritt.

Förutsättningen för ett skattefritt traktamente är att tjänsteresan är förenad med övernattning. Resan ska också företas minst 50 km från den vanliga verksamhetsorten. De här reglerna gäller även vid tjänsteresa utomlands.

Avtal

Betalar arbetsgivaren ut ett traktamente för en resa som endast varar en dag, är detta en skattepliktig ersättning.

Även inom vissa kollektivavtalsområden, finns regler om s.k. resetillägg. Resetillägget är en ersättning utöver traktamentet och är således en skattepliktig ersättning. Resetillägget betalas ut även för en tjänsteresa som bara omfattar en dag, som alltså inte förenad med övernattning.

Olika regler avgör storleken på resetillägget t.ex. om tjänsteresan varat en hel eller halv dag.

Om den anställde får måltider betalda under resan ska enligt avtal resetillägget reduceras. Om arbetsgivaren inte följer något avtal, men ändå betalar ut ett skattepliktigt traktamente är det arbetsgivaren som avgör om resetillägget ska reduceras eller inte.

Bokföring

Traktamente som betalas ut för endagsförrättning betraktas som kontant bruttolön och debiteras lämpligt lönekonto i lönegrupp 70 eller 72.

Beskattning

För den anställde

Resetillägget är en skattepliktig ersättning som ingår i underlaget för beräkning av preliminärskatt.

För företaget

Det utbetalade resetillägget är en kontant bruttolön som ingår i underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter. Beloppet ska redovisas som kontant bruttolön i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Kommentar

I kollektivavtal eller i företagets interna villkor framgår om resetillägg ska utbetalas.

Den anställde lämnar en reseräkning till arbetsgivaren där det framgår när resan har börjat respektive slutat, om måltider har erhållits samt övriga uppgifter. Reseräkningen ska före utbetalning attesteras av närmaste chef.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...