Innehåll

Rätt Lön 2019 - Erika Dahlgren

Engångsbelopp/engångsskatt  non-recurring amount/tax

Lag

När arbetsgivaren betalar ut ett belopp som inte avser en bestämd tidsperiod eller som bara betalas ut vid enstaka tillfällen, s.k. engångsbelopp, ska preliminärskatt göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp.

Som engångsbelopp räknas retroaktiv lön, semesterersättning och annan slutlön vid anställningens upphörande, avgångsvederlag, viss provisions- och bonusersättning (provision och/eller bonus som betalas ut varje månad räknas inte som engångsbelopp), etc. Också om arbetsgivaren betalar ut fler än 20 semestertillägg vid ett och samma tillfälle räknas det som engångsbelopp.

Om den anställde samtidigt som ett engångsbelopp betalas ut har annan regelbunden ersättning från arbetsgivaren, ska skatt enligt engångstabell dras från engångsbeloppet och skatt enligt den vanliga tabellen dras från den regelbundna ersättningen. Om den som är mottagare av engångsbeloppet inte har tidsbestämd lön från arbetsgivaren, ska engångsskattetabellen inte användas, utan skatt beräknas med 30 % av engångsbeloppet.

Engångsskatten räknas fram baserat på den förväntade årsinkomsten. I underlaget för beräkning av den förväntade årsinkomsten ska all under året tidigare utbetald bruttolön läggas samman med den lön som den anställde förväntas få under resten av året, inklusive det aktuella och eventuella tidigare engångsbelopp, förmåner, övertidsersättning och andra tillfälliga tillägg. Om den anställde börjar eller slutar under året bör årsinkomsten räknas om till att motsvara hela året.

Årslönen beräknas enligt följande:

När den förväntade årslönen räknats fram använder man engångskattetabellen för att se hur många procent skatt som ska dras från engångsbeloppet.

Under 2019 ser engångsskattetabellen för inkomster som omfattas av jobbskatteavdrag ut så här:

Årsinkomst i krHögst skatteavdrag i % engångsbelopp
0 - 19 6690 %
19 670 - 63 20010 %
63 201 - 150 60023 %
150 601 - 375 80030 %
375 801 - 504 40033 %
504 401 - 629 60053 %
629 601 - 703 00056 %
703 001 - 1 630 70061 %
1 630 701 - 58 %

Om den huvudsakliga inkomsten utgörs av ersättning som inte omfattas av jobbskatteavdrag, t.ex. pension m.m. gäller separat engångsskattetabell enligt nedan (2019 års belopp och procentsatser).

Årsinkomst i krHögst skatteavdrag i % engångsbelopp
0 - 51 7000 %
51 701 - 149 20025 %
149 201 - 246 90030 %
246 901 - 547 50033 %
547 501 - 733 30053 %
733 301 -58 %

Exempel

Sverker har 23 800 kronor i fast månadslön. I oktober blir löneförhandlingarna klara och Sverker får 1 200 kronor i löneförhöjning. Löneändringen gäller dock från april och Sverker måste få retroaktiv lön beräknad från april. Lönen betalas ut för innevarande månad och Sverker får alltså retroaktiv lön från april - september, eftersom den nya lönen betalas ut fr.o.m. oktober. Det retroaktiva beloppet blir alltså

6 månader × 1 200 kronor = 7 200 kronor.

Beräknad årslön:

I årslönen kommer även semesterlön att ingå och därför måste den adderas till den uträknade årslönen. Detta görs lämpligen genom att räkna ut genomsnittsmånadslönen under året:

296 400 / 12 = 24 700

Den genomsnittliga månadslönen multipliceras sedan med 12,2 vilket är en schablon för semesterlönen

24 700 × 12,2 = 301 340 = årslönen

När vi tittar i engångsskattetabellen ser vi att den framräknade årslönen finns i intervallet 150 601 - 375 800 och att vi därmed ska dra 30 % skatt på engångsbeloppet.

7 200 × 30 % = 2 160

Om en anställd avslutar sin anställning och därefter får ett engångsbelopp, t ex slutlön, utbetalt under samma år som anställningen upphörde ska skatteavdrag göras enligt engångsskattetabell. Om utbetalningen görs under ett senare år ska skatteavdrag göras med 30 %.

 

bonuslön

förmåner

provision

slutlön

årsinkomst

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%