Lag

I arbetstidslag (1982:673) finns bestämmelser om hur lång tid man maximalt får arbeta per vecka. Vi finner också bestämmelser om bl.a. veckovila, dygnsvila, pauser och raster.

EU:s arbetstidsdirektiv, direktiv 2003/88/EG, kompletterar vår arbetstidslagstiftning.

I arbetstidsdirektivet anges att den genomsnittliga arbetstiden per vecka inte får överstiga 48 timmar inklusive jourtid och övertid. Veckoarbetstiden får räknas i genomsnitt över en fyramånadersperiod. Är arbetsgivaren kollektivavtalsbunden tillåts en begränsningsperiod på 12 månader.

Reglerna i arbetstidslagen och direktivet är tillämpliga på nästan allt arbete man som anställd utför för en arbetsgivares räkning, oavsett om verksamheten är privat, statlig eller kommunal. Om verksamheten är permanent eller tillfällig spelar inte någon roll, inte heller om arbetstagaren är anställd tillsvidare eller för en begränsad tid.

En anställd har enligt direktivet rätt till minst elva timmar sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod. I perioden av dygnsvila ska tiden mellan kl. 00.00 - 05.00 ingå. Direktivet tillåter högst åtta timmar nattarbete per dygn. Vissa undantag gäller för t.ex. sjukvård, brandförsvar och polisväsendet.

En anställd har också rätt till 35 timmar sammanhängande veckovila.

I juli 2005 infördes arbetstidsdirektivet i svensk arbetstidslagstiftning. Det började gälla vid samma tidpunkt för de arbetsgivare som inte är kollektivavtalsbundna. Den 1 januari 2007 började direktivet att gälla arbetsgivare som är bundna vid kollektivavtal.