Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Facklig förtroendeman

Lag

När en arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal med en facklig organisation, har den fackliga organisationen rätt att utse fackliga förtroendemän på arbetsplatsen. I lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, finns regler för hur facklig förtroendeman får vara ledig från sitt ordinarie arbete för att utföra sitt fackliga uppdrag.

Facklig förtroendeman utses av den lokala eller centrala fackliga organisationen. De fackliga uppdrag som omfattas av lagen är t.ex, ledamot av fackets klubbstyrelse, skyddsombud eller ledamot i skyddskommittén. Exempel på fackligt arbete kan vara löneförhandlingar, frågor om anställningsskydd, arbetsmiljöfrågor m.fl. Facklig utbildning eller konferenser, som har betydelse för förtroendemannens uppgifter, ger också rätt till ledighet.

Lön under ledigheten

Facklig förtroendeman har rätt till betald ledighet om verksamheten direkt berör den egna arbetsplatsen. Detta gäller också facklig utbildning, som har direkt betydelse för den egna arbetsplatsen. Övertidsersättning och andra kostnader som reseersättningar eller traktamenten utgår bara om det beror på arbetsgivaren att verksamheten lagts på övertid eller utanför den egna arbetsplatsen.

Hur lång tid en facklig förtroendeman får vara ledig för att fullgöra sitt uppdrag, beror på arbetsplatsens storlek och bestäms genom överläggningar mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.

Den betalda ledigheten är semesterlönegrundande och lönen ingår vid beräkning av semesterlön. Obetald facklig verksamhet är inte semestergrundande. Undantag från detta är facklig utbildning, som kan ge rätt till ledighet enligt studieledighetslagen.

Om det på företaget blir aktuellt med uppsägning på grund av arbetsbrist eller permittering ska facklig förtroendeman ha företräde till fortsatt anställning. Detta gäller om det är viktigt för den fortsatta fackliga verksamheten på arbetsplatsen.

Den fackliga förtroendemannen ska inte heller behöva få försämrade anställningsvillkor på grund av det fackliga förtroendeuppdraget.

Avtal

I de fall den fackliga förtroendemannen inte får betald ledighet, görs tjänstledighetsavdrag enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

facklig-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

facklig-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

facklig-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså även helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

facklig-04

vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

facklig-05

Omräkning till heltidsmånadslön

facklig-06

Exempel

Lön för 30 timmars arbetstid per vecka

facklig-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

facklig-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

facklig-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

facklig-10

Vid frånvaro del av dag

facklig-11

Kommentar

När en anställd är avlönad per timme får han lön för varje timme han är närvarande. Då kan naturligtvis inget frånvaroavdrag göras. Däremot är det viktigt att frånvaron registreras med tanke på semestergrundande tid.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre skatteberäkningsunderlag för den anställde och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.