Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Föräldraledighet och föräldrapenning

Lag

En förälder har rätt att vara ledig från sitt arbete för att ta hand om sitt barn. Regler för ledigheten regleras i föräldraledighetslag (1995:584). Regler för ersättning under ledighetsperioderna finns i socialförsäkringsbalk (2010:110).

Graviditetspenning

En gravid anställd som på grund av sin graviditet inte kan utföra tunga arbetsuppgifter, t.ex. inom vården eller tung industri, har rätt att bli omplacerad till lättare arbetsuppgifter med bibehållna anställningsvillkor.

Om arbetsgivaren inte har möjlighet att placera om den blivande mamman har hon möjlighet att få vara ledig med graviditetspenning från Försäkringskassan.

Graviditetspenning betalas ut tidigast fr.o.m. 60:e dagen t.o.m. 11:e dagen före beräknad förlossning. Detta innebär att graviditetspenning betalas ut i högst 50 dagar.

Ledighet i samband med barns födelse

En kvinnlig anställd har alltid rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse under sju veckor före beräknad förlossning och sju veckor efter förlossningen.

Om hon inte är ledig av annan orsak, t.ex. semester, graviditetspenning etc. ska två veckor av denna ledighet vara obligatoriska under tiden före eller efter förlossningen.

Mamman får också vara ledig för att amma barnet. Det här innebär inte att mamman kan vara helt ledig så länge hon ammar barnet. Regeln betyder att om den andra föräldern är föräldraledig och mamman arbetar, kan den andra föräldern ta med barnet till mammans arbetsplats. Mamman har då rätt att gå ifrån för att amma barnet.

Föräldern har enligt föräldraledighetslagen rätt till följande ledigheter:

  • Hel ledighet så länge barnet är under 18 månader. Vid adoption gäller hel ledighet i 18 månader från det att föräldern fick barnet i sin vård.

  • Ledighet all tid då föräldern uppbär föräldrapenning från Försäkringskassan.

  • Förkorta arbetstiden till dess att barnet fyllt åtta år eller slutat första skolåret.

  • Ledighet då tillfällig föräldrapenning betalas ut.

Föräldrapenning

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst är 10 prisbasbelopp. Under 2022 betyder det 10 × 48 300 kronor = 483 000 kronor. Av de 480 dagarna är 90 dagar s.k. garantidagar. Under de dagarna betalas den s.k. lägstanivån. Lägstanivån innebär 180 kronor per dag.

Lägsta föräldrapenning är den s.k. grundnivån, 250 kronor per dag. För att få föräldrapenning beräknad under de första 180 dagarna, ska föräldern ha haft en sjukpenninggrundande inkomst under minst 240 dagar i följd före barnets födelse. Vid adoption gäller 240 dagar före det att föräldern fick barnet i sin vård. För resterande dagar finns inte något sådant krav.

Föräldrapenningen ska beräknas efter den inkomst den anställde haft under den senaste tolvmånadersperioden. Från första januari beräknas den föräldrapenninggrundande inkomsten därför genom att ta den beräknade årslönen för ett år framåt × 0,97.

360 dagar utav de 480 dagarna kan fördelas mellan föräldrarna. 90 utav de 480 dagarna måste ta ut av respektive förälder.En förälder som har ensam vårdnad får samtliga 480 dagar.

Från och med 1 juli 2019 utökades begreppet förälder i föräldraledighetslagen och från och med då likställs följande personer med förälder:

  1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern,

  2. förälders sambo,

  3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet,

  4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptivförälder), och

  5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem men som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder).

Föräldrapenning kan tas ut som hel, halv, trekvart eller åttondels dag.

Föräldrar kan få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar. Detta gäller under barnets första levnadsår. De tio dagarna med tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse påverkas inte och kvarstår som tidigare.

För barn födda från 1 januari 2014 har utbetalning av föräldrapenning förändrats. Föräldrar har nu vardera 195 dagar på föräldrapenningnivå och 45 dagar vardera på grundnivå, totalt som tidigare 480 dagar. Av dessa är 60 dagar vikta för vardera föräldern. Dessa dagar kan inte överlåtas.

För barn födda 2016 och senare är 90 dagar vikta för vardera föräldern och är ej överlåtbara.

Vid tvillingfödsel betalas ytterligare 180 dagar föräldrapenning ut, 90 dagar enligt föräldrapenninggrundande inkomst samt 90 dagar enligt lägstanivå, d.v.s. 180 kronor per dag. Vid flerbarnsfödsel, d.v.s. fler än två barn, får föräldrarna ytterligare 180 dagar föräldrapenning beräknad enligt föräldrapenninggrundande inkomst per barn. Dessa extra dagar kan fördelas fritt mellan föräldrarna.

Då barnet fyller fyra år får högst 96 föräldrapenningdagar finnas kvar. Vid adoption får högst 96 dagar finnas kvar då föräldern haft barnet i sin vård i fyra år. Dessa dagar kan sedan tas ut till dess att barnet fyller 12 år, eller har slutat femte klass.

Regeringens avsikt med att fördela dagarna på detta sätt är att peka på båda föräldrarnas ansvar för barnet. Begränsningen av antal dagar vid fyra år visar på att de flesta föräldrapenningdagarna ska tas ut då barnet är riktigt litet.

Nyanlända i Sverige

Föräldrar som bosätter sig i Sverige och som medför barn som fyllt ett år får föräldrapenning under 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel betalas 76 dagar för varje barn utöver det första. Om barnet fyllt två år vid ankomsten betalas föräldrapenning ut i högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbarnsfödsel ytterligare 38 dagar utöver det första.

För tid efter barnets fjärde levnadsår betalas föräldrapenning ut under högst 96 dagar. Vid flerbarnsfödsel under högst 36 dagar för varje barn utöver det första.

Reglerna för nyanlända gäller från den 1 juli 2017.

Förkortad arbetstid

En förälder har rätt till förkortning av sin normala arbetstid. Om föräldern inte uppbär föräldrapenning under arbetstidsförkortningen får han/hon förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel.

Om arbetstidsförkortningen kombineras med uttag av föräldrapenning kan arbetstiden förkortas med så mycket som föräldrapenning betalas ut, d.v.s. hel, halv, trekvart eller åttondels dag.

Arbetstidsförkortningen kan förläggas jämnt fördelat över veckans alla dagar eller koncentrerat, d.v.s. en eller flera helt lediga dagar per vecka. Om det senare alternativet påverkar verksamheten på företaget, kan arbetsgivaren bestämma att arbetstidsförkortningen ska fördelas över alla veckans dagar. Förkortningen ska då förläggas antingen i början eller slutet av dagen.

En förälder har rätt att förkorta arbetstiden till dess att barnet fyllt åtta år, eller slutat första skolåret.

Tio dagar vid barns födelse

I samband med barns födelse har den andra föräldern rätt till ledighet i tio arbetsdagar, vid tvilling- och flerbarnsfödsel har den andra föräldern rätt till ytterligare 10 arbetsdagar ledigt. Rätten till 10 dagars ledighet gäller även vid adoption och räknas från att man fått barnet i sin vård. Dessa dagar kan delas mellan föräldrarna, till exempel fem dagar vardera. Den föräldern som inte tar ut tio dagar får istället lyfta föräldrapenning. Ersättning under ledigheten betalas ut av Försäkringskassan i form av tillfällig föräldrapenning. Den tillfälliga föräldrapenningen betalas ut per arbetstimme och är 80 % av sjukpenninggrundande inkomst upp till maximalt 7,5 prisbasbelopp.

De tio dagarna ska tas ut senast inom 60 dagar från barnets hemkomst. Om den andra föräldern inte finns närvarande kan dagarna överlåtas till annan person. Skriftlig ansökan om överlåtelse görs till Försäkringskassan, som ska utreda och godkänna överlåtelsen.

Avtal

Löneavdrag vid föräldraledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna, gör man vanligen avdrag enligt följande:

Om ledighetsperioden omfattar högst fem arbetsdagar görs avdrag per arbetsdag

foraldraledighet-01

tal inom parentes användes vid 6-dagarsvecka

alternativt

foraldraledighet-02

Om ledighetsperioden omfattar fler än fem arbetsdagar görs avdrag för varje kalenderdag i ledighetsperioden.

foraldraledighet-03

Kalenderdagsavdrag innebär att avdrag görs för varje dag i ledighetsperioden, alltså helgdagar, lediga dagar osv. Ledigheten får dock inte påbörjas eller avslutas på en för den anställde arbetsfri söndag eller helgdag. I vissa kollektivavtal har den här regeln utökats till att gälla även arbetsfri lördag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton jämställs i det här avseendet med lördag.

Vid ledighet del av dag görs frånvaroavdrag per timme. Storleken på avdraget är beroende av veckoarbetstiden, vid 40-timmarsvecka görs avdrag med

foraldraledighet-04

Vid deltidsanställning måste månadslönen räknas om till heltidslön.

Omräkningen förutsätter då att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

foraldraledighet-05

Omräkning till heltidsmånadslön

foraldraledighet-06

Exempel

Lön för 30 timmars arbetstid per vecka

foraldraledighet-07

För deltidsanställd som arbetar endast en del av veckans dagar, s.k. intermittent deltidsarbete, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är. Avdraget räknas ut på följande sätt:

foraldraledighet-08

Tal inom parentes används vid 6-dagarsvecka.

Exempel

En anställd arbetar måndag-onsdag varje vecka och har 12 000 kronor i månadslön. Vid tjänstledighet ska avdrag göras enligt följande:

foraldraledighet-09

Om ledigheten omfattar en hel månad görs avdrag med hela månadslönen.

Inom andra kollektivavtalsområden, t.ex. Svensk Handel, görs frånvaroavdrag per arbetsdag oavsett hur lång ledighetsperioden är,

foraldraledighet-10

Vid frånvaro del av dag

foraldraledighet-11

Semesterlönegrundande tid

Ledighet med graviditetspenning är semesterlönegrundande och underlag för beräkning av betalda semesterdagar under den tid graviditetspenning betalas ut, maximalt 50 kalenderdagar.

Föräldraledighet är semesterlönegrundande och underlag för beräkning av betalda semesterdagar i 120 kalenderdagar. Förutsättningen är att föräldrapenning från Försäkringskassan betalas ut. Vid tvilling- och flerbarnsfödsel utökas inte den semesterlönegrundande tiden.

De första tio dagarna är semestergrundande då Försäkringskassan betalar ut tillfällig föräldrapenning.

Då den anställde förkortar arbetstiden kan man ändra sysselsättningsgraden, om ledigheten tas ut utan föräldrapenning. I de fall den anställde får föräldrapenning under arbetstidsförkortningen, är ledigheten semesterlönegrundande under förutsättning att tiden ryms inom de 120 dagarna enligt ovan.

Kommentar

I de fall den anställde avlönas per timme görs naturligtvis inget frånvaroavdrag. Det är dock viktigt att frånvaron registreras med tanke på semesterlönegrundande tid.

Beskattning

Tjänstledighetsavdrag görs från den anställdes bruttolön och medför ett lägre underlag för beräkning av preliminärskatt och ett lägre underlag för beräkning av arbetsgivaravgift.