Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om en försäkring om föräldrapenningtillägg som trädde i kraft 1 januari 2014. Försäkringen ersätter föräldralönen i kollektivavtalen och administreras av AFA Försäkring.

Föräldrapenningtillägg betalas ut till den försäkrade under 180 dagar om den försäkrade har varit anställd hos arbetsgivaren under 24 månader under en fyraårsperiod. Föräldrapenningtillägg utbetalas till den anställde under högst 60 dagar om anställningen varat under 12 månader under en fyraårsperiod. Ersättningen betalas bara ut för en föräldraledighetsperiod och som längst till dess barnet är 18 månader gammalt eller, vid adoption, 18 månader från adoptionstillfället. Föräldrapenningtillägget är 10 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp och 90 procent av lönen däröver.

Ansökan om föräldrapenningtillägg görs av den anställde. Ansökan ska göras inom fem och ett halvt år från barnets födelse eller adoption. Om ansökan görs senare är rätten till föräldrapenningtillägg förbrukad.