Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Hälso- och sjukvård

Lag

Den 1 juli 2017 trädde hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ikraft. Syftet med lagen är att regelverket ska bli mer överskådligt och lättillgängligt. I lagen finns definitionen av hälso- och sjukvård: Det innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Behöriga att utöva vård inom hälso- och sjukvården är bl.a. läkare, psykologer, psykoterapeuter, naprapater, kiropraktorer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, tandläkare och barnmorskor.

Beskattning

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna gällande hälso- och sjukvård som bekostas av arbetsgivaren och från och med detta datum är i princip all hälso- och sjukvård skattepliktig. Reglerna gäller även för sjukvårdsförsäkringar som vissa arbetsgivare betalar för sina anställda.

Enligt de tidigare reglerna har vård som tillhandahålls av privata vårdgivare varit skattefri för den anställde. Det har i många fall varit förmånligt för den anställde att löneväxla mot ögonoperationer eller IVF-behandlingar. För sjukvårdsförsäkringar eller behandlingar som betalades senast den 30 juni 2018 gäller de gamla reglerna, även om sjukvårdsförsäkringen gäller eller om behandlingen utförs efter det datumet.

Från och med den 1 juli 2018 gäller att om arbetsgivaren betalar den anställdes läkarvård uppkommer en skattepliktig förmån. Värdet av förmånen för hälso- och sjukvård läggs till den anställdes underlag för beräkning av preliminärskatt.

Förmånsvärdet för fri hälso- och sjukvård är också underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.

Exempel

En anställd har varit till sin husläkare och betalat 140 kronor i patientavgift som arbetsgivaren senare ersätter.

halso-sjukvard-01

Om arbetsgivaren ersätter kostnader för behandling hos alternativ vårdgivare, t.ex. zonterapeut, homeopat eller annan som inte är behörig enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen, är detta en skattepliktig lön.

Lag

Om arbetsgivaren ersätter kostnad för läkemedel, som omfattas av läkemedelslag (2015:315) uppstår en skattepliktig förmån. Naturläkemedel som bekostas av arbetsgivaren är en skattepliktig ersättning.

All hälso- och sjukvård vid tjänsteresa i utlandet är skattefri för den anställde. Läkemedel som en arbetsgivare bekostar under en tjänsteresa i utlandet är heller inte skattepliktiga. Detsamma gäller vaccinationer inför tjänsteresor.

Vissa företag erbjuder sina anställda influensavaccin inför vintersäsongen. Denna typ av vaccination, som föranleds av tjänsten, är skattefri för den anställde.

Kommentar

Förmånen ska redovisas som övrig skattepliktig förmån i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Bokföring

Företagets utgifter för hälso- och sjukvård är en avdragsgill kostnad och debiteras konto 7620 Sjuk- och hälsovård.