Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Hemdator

Förmån av hemdator ska värderas till marknadsvärde.

D.v.s. det värde som den anställde själv skulle få betala för att hyra en motsvarande dator.

Om arbetsgivaren hyr datorn från en utomstående leverantör, ska arbetsgivarens kostnad för att hyra datorn anses vara det värde som den anställde ska förmånsbeskattas för.

Om arbetsgivaren lånar ut en av sina egna datorer till den anställde ska, vid beräkning av förmånsvärdet, tas hänsyn till utrustningens värdeminskning, kapitalkostnad och kostnad för support under avtalstiden. Summan av detta inklusive moms ska sedan fördelas jämnt under hela låneperioden och utgöra förmånsvärde per månad.

Om den anställde betalar en del av förmånen genom ett nettolöneavdrag minskar nettolöneavdraget förmånen. Om däremot den anställde avstår från bruttolön kommer ett sådant avstående inte att påverka förmånsvärdet.

Beskattning

Förmån av dator ökar underlaget för beräkning av preliminärskatt för den anställde.

För arbetsgivaren

Förmånsvärdet för datorn ökar arbetsgivarens beräkning av arbetsgivaravgifter. Om den anställde genom att avstå från bruttolön för sin datorförmån, minskar det underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter.

Låneavtalet löper ut

Låneavtalet brukar normalt skrivas på tre år. Observera att det är fråga om ett låneavtal och inte ett avbetalningsköp. Den anställde får inte tillgodoräkna sig bruttolöneavdragen som en avbetalning av hemdatorn. I avtalet om lån av hemdator måste regleras hur man ska förfara med hemdatorn när avtalet löper ut, ska datorn bara lämnas tillbaka eller kan den anställde köpa datorn? Detta måste i så fall ske till marknadspris, d.v.s. man låter en utomstående, t.ex. datoråterförsäljare, värdera utrustningen.

Om den anställde får köpa ut utrustningen till lägre pris än marknadsvärdet, uppstår en skattepliktig förmån för skillnaden mellan marknadspris och det pris den anställde betalar. Den anställde måste betala utrustningen med beskattade pengar.

Det är också möjligt att teckna ett nytt avtal för samma datorutrustning som den anställde tidigare haft, med eller utan bruttolöneavdrag. Det är dock viktigt att alla anställda erbjuds samma villkor.

Anställning upphör

När en anställning upphör är en huvudregel att den anställde lämnar tillbaka datorn. Man kan också tänka sig att den anställde får köpa datorutrustningen. För att inte några skattekonsekvenser ska uppstå måste den anställde köpa datorutrustningen till marknadspris. Lämpligt är då att man kontaktar en opartisk värderingsman, t.ex. en datoråterförsäljare.

Den anställde ska också betala datorn med beskattade medel. Detta innebär att den anställde ska betala genom ett nettolöneavdrag eller genom kontant betalning.

Om den anställde får köpa utrustningen under marknadsvärde, blir mellanskillnaden mellan det den anställde betalar och marknadsvärdet skattepliktigt och behandlas som kontant bruttolön.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...